Обява за Изпълнителен директор на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ е сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на бранша и членовете си.

 

Отговорности:

 • Подпомага дейността на УС при организирането на тяхната работа.

 • Осъществява контакт и води кореспонденция с членовете на браншовата камара и трети лица.

 • Организира форуми и обсъждания по конкретно поставени от УС задачи.

 • Изготвя и представя отчет за дейността на Браншовата камара пред УС.

 • Участва активно в подготовката на общото събрание на членовете.

 • Участва в изготвянето на становища на браншовата камара по различни нормативни актове.

 • Осъществява активно взаимодействие с държавни институции и други партньори на браншовата камара.

 • Координира дейността на браншова камара във връзка с членството ѝ в международни асоциации

 • Изготвя анализи на пазара и процесите в него.

 • Организира събития за членовете – форуми, обсъждания, срещи, семинари.

 • Ръководи и отговаря за дейността на лицата от щатния състав на браншовата камара.

 • Изготвя предложения за проекти за финансиране дейността на организацията, в т.ч и  европейско финансиране. Управлява текущи проекти.

 • Участва в международни форуми и събития.

Изисквания:

 • Висше образование

 • Професионален опит в неправителствена организация, сдружение с нестопанска цел или в публичния сектор

 • Професионален опит в подготовката, изпълнението и управлението на проекти

 • Опит в управлението на малък екип (3-5 души)

 • Административен и организационен опит

 • Умения за планиране, организиране и координиране на административни процеси

 • Много добро владеене на английски език (писмено и говоримо)

 • Компютърни умения

Условия:

 • Професионална реализация и кариерно развитие в престижна организация

 • Възможност за създаване и развитие на професионални контакти

 • Работа по интересни проекти

 • Сигурна и комфортна работна среда

 • Възнаграждение: 2600 лв. (бруто)

За кандидатстване, моля изпратете автобиография на ето ТУК.

 

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно ЗЗЛД. Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.