Развивай се!

 

 

  

 

Бизнес климатът се подобрява през юли

Общият показател на бизнес климата през юли 2013 година се повишава с 1,4 пункта спрямо равнището си от юни, съобщава Националният статистически институт (НСИ). Основната причина са добрите настроения на мениджърите от отраслите „промишленост“ и „търговия на дребно“.

Пълен текст

Среща между ръководството на МИЕ, представителите на бизнес средите и търговско-икономическите съветници

Срещата ще се проведе на 26 юли 2013 г., от 9.30 ч. до 17:00 ч. в зала „Роял” на хотел „Шератон”, София.

Целта на срещата е съвместно обсъждане на мерки и предложения за разширяване на пазарното присъствие и инвестиционната активност, подобряване условията за достъп на българските производители и износители до чужди пазари,  подобряване на сътрудничеството в областта на енергетиката и туризма.

Пълен текст

Представиха стратегия за малкия и среден бизнес, но не и мерки за изпълнението й

Стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия, но без методика за изпълнението й представи икономическото министерство. Според Ивайло Грънчаров от министерството, трябва да се насърчават определени сектори като промишлеността, услугите, свързани със знанието и научната и развойната дейност. В стратегията даже е разписано създаването на 12 000 нови предприятия в сектора и 90 000 нови работни места.

Пълен текст

Сформиране на работни комисии към БКДМП

За по-концентрирани действия и постигане на повече положителни резултати, Ви информираме, че стартираме постоянни  работни комисии с основна цел дискутиране на конкретни проблеми и извеждане на цели, които да бъдат поставяни от БКДМП  на вниманието на  всички институции и партньорски организации, от чиято намеса зависи решаването им.

Обособени са 4 тематични комисии и отправяме към Вас покана за  участие:

Комисия 1: Интернационализация на предприятията

Комисия 2: Човешки ресурси

Пълен текст

Двойно повече пари от ЕС за малкия бизнес

Двойно ще бъдат увеличени средствата от европейските фондове, предназначени за малкия и среден бизнес. Това предвижда "Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в България 2014-2020", която е публикувана за обществено обсъждане. Идеята е поне 9% от структурни фондове на ЕС да отиват за малките и средни фирми. Средствата ще може да се използват за подобряване на сътрудничеството между фирмите и университетите, центрове за изследвания и технологични паркове.

Пълен текст

Зелената икономика ще е основен акцент на ОП „Иновации и конкурентоспособност"

Вчера стана ясно, че вторият вариант на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. включва четири приоритетни оси – „Предприемачество и развитие на бизнеса”, „Иновации”, „Зелена и енерго-ефективна икономика” и „Интернационализация и услуги за бизнеса”.

Пълен текст

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" и приложенията към тях.

Пълен текст

Промени в приложенията за кандидатстване по процедура "Внедряване на иновации в предприятията"

Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. са изменени Насоките за кандидатстване и част от приложенията към тях по процедура BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията". Промените в приложенията, които се подават на етап кандидатстване се състоят в следното:

1. В Приложение А - Формуляр за кандидатстване, в заглавната част думите "Министерство на икономиката, енергетиката и туризма" са заменени с "Министерство на икономиката и енергетиката".

Пълен текст