Развивай се!

 

 

  

 

Сформиране на работни комисии към БКДМП

За по-концентрирани действия и постигане на повече положителни резултати, Ви информираме, че стартираме постоянни  работни комисии с основна цел дискутиране на конкретни проблеми и извеждане на цели, които да бъдат поставяни от БКДМП  на вниманието на  всички институции и партньорски организации, от чиято намеса зависи решаването им.

Обособени са 4 тематични комисии и отправяме към Вас покана за  участие:

Комисия 1: Интернационализация на предприятията

Комисия 2: Човешки ресурси

Пълен текст

Двойно повече пари от ЕС за малкия бизнес

Двойно ще бъдат увеличени средствата от европейските фондове, предназначени за малкия и среден бизнес. Това предвижда "Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в България 2014-2020", която е публикувана за обществено обсъждане. Идеята е поне 9% от структурни фондове на ЕС да отиват за малките и средни фирми. Средствата ще може да се използват за подобряване на сътрудничеството между фирмите и университетите, центрове за изследвания и технологични паркове.

Пълен текст

Зелената икономика ще е основен акцент на ОП „Иновации и конкурентоспособност"

Вчера стана ясно, че вторият вариант на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. включва четири приоритетни оси – „Предприемачество и развитие на бизнеса”, „Иновации”, „Зелена и енерго-ефективна икономика” и „Интернационализация и услуги за бизнеса”.

Пълен текст

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" и приложенията към тях.

Пълен текст

Промени в приложенията за кандидатстване по процедура "Внедряване на иновации в предприятията"

Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. са изменени Насоките за кандидатстване и част от приложенията към тях по процедура BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията". Промените в приложенията, които се подават на етап кандидатстване се състоят в следното:

1. В Приложение А - Формуляр за кандидатстване, в заглавната част думите "Министерство на икономиката, енергетиката и туризма" са заменени с "Министерство на икономиката и енергетиката".

Пълен текст

Индекси на промишленото производство през май 2013 година

Националният статистически институт (НСИ) отчита спад в промишленото ни производство през май 2013 г. Индексът се е понижил с 2,7% спрямо предходния месец и с 6% спрямо същия месец от 2012 г. На месечна база намалява преработващата промишленост – с 4,1%, сочат сезонно изгладените данни. По-значителен спад там е регистриран при производството на превозни средства, без автомобили (с 25,6%) и при производството на тютюневи изделия (с 14,4%).

Пълен текст

Данъчни облекчения за бизнеса, ако дава стипендии

Фирми, които осигуряват стипендии на студенти и ученици, да ползват данъчни облекчения, като се намалява данъчната им основа с размера на стипендиите. Това решиха депутатите с приетите на първо четене промени в Закона за корпоративно подоходно облагане. Текстовете са част от пакета мерки на левицата за стимулиране на младежката заетост.

Работодателите се ангажират да наемат учениците или студентите, след като обучението им завърши. Младите хора трябва да бъдат наети за период не по-малък от срока, за който е предоставена стипендията.

Пълен текст

Анализ за усвояването на средствата по оперативните програми

СИТУАЦИЯ С ЕВРОФОНДОВЕТЕ КЪМ КРАЯ НА 2012г.

ОП Транспорт и ОП Околна среда са договорени на 100%. Изплатени към поддоставчиците са 45 на 15 %. Изплатени към България от бюджета на ЕС са 40 на 10 %.

В ЕВРО: В превод, в края на 2012, държавата дължи на изпълнителите на проекти 1.3 милиарда по ОП Транспорт и над 2 милиарда по Околна среда, общо 3.3 милиарда евро. А ЕС ни дължи само по тези 2 програми над 2 милиарда евро. Разликата от около 1.5 милиарда евро е дупката в бюджета на държавата и най-вероятно, тази дупка се е образувала в Резерва.

Пълен текст