Новини
БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ
27.05.2013

В периода април-юни 2013 г. по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", в който БКДМП е партньор Българска стопанска камара ще проведе обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

Обученията са предназначени за:

Представители на бизнеса, заети лица в пилотните предприятия от избраните в рамките на проект сектори;

Представители на социалните партньори на национално, регионално и браншово равнище;

Представители на институциите на пазара на труда;

Представители на институциите от сектор образование и обучение – както регулаторни органи, така и доставчици на образование и обучение от всички образователни подсистеми, вкл. и представители на доставчици на неформално обучение;

Самонаети лица;

Студенти и самообучаващи се лица.