Новини
Бизнес климатът се подобрява през юли
30.07.2013

Общият показател на бизнес климата през юли 2013 година се повишава с 1,4 пункта спрямо равнището си от юни, съобщава Националният статистически институт (НСИ). Основната причина са добрите настроения на мениджърите от отраслите „промишленост“ и „търговия на дребно“.

Според анкетите на НСИ нестабилната икономическа среда е сочена като основен фактор, който затруднява развитието на бизнеса във всеки един от секторите. Според данните на статистиката през юли съставният показател на бизнес климата в промишлеността се повишава с 3,2 пункта. Това се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания за състоянието на предприятията. В същото време обаче прогнозите за следващите три месеца са по-резервирани. По отношение на продажните цени очакванията на по-голямата част от мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

В сектора търговия на дребно показателят се покачва с 5,2 пункта. Мениджърите също дават по-добри оценки за предприятията, но по отношение на прогнозите за продажбите и поръчките към доставчиците са по-резервирани, отчита НСИ. Продажните цени ще останат без промяна, очакват още в сектора.

Прави впечатление, че се засилва негативното влияние на фактора „конкуренция в бранша“ – през юли той измества „търсенето“ като причина за ограничаване на развитието. Основният негативен фактор обаче си остава несигурната икономическа среда, сочена от около 70% от анкетираните бизнесмени.

Най-значително е понижението на съставния показател на бизнес климата в сектора на услугите. Неблагоприятните оценки за състоянието на предприятията свали стойността му с 2,8 пункта спрямо нивото от юни. Мениджърите обаче са по-оптимистично настроени по отношение на настоящото и очакваното търсене на услугите.

Предприемачите в строителството също остават негативни настроения – съставният показател на бизнес климата в този сектор се понижава с 1,8 пункта. Основната причина са влошените очаквания за състоянието на предприятията за следващите шест месеца. Неблагоприятни са очакванията и за поръчки за същия период от време.

От анкетите на НСИ става ясно, че и мениджърите в този сектор не очакват повишаване на цените на своята продукция през следващите три месеца.