Новини
БКДМП се включи в пресконференция по проекта „Готови за дигитална трансформация“
27.06.2023

БКДМ се включи в пресконференция по проекта „Готови за дигитална трансформация“, в който сме партньори на БСК. Събитието се проведе на 27 юни 2023 г., като участие взеха председателят на УС на БСК Добри Митрев, Наталия Ефремова – заместник-главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в МТСП и Национален координатор на европейската година на уменията, Томчо Томов – ръководител на Националния център за оценка на компетенциите в БСК и много др. представители на браншови организаци и компании.  Модератор беше Светлана Дончева – ръководител на проекта и директор на Це нтъра за управление на проекти в БСК.

По време на пресконференцията бяха представени резултатите от проект „Готови за дигитална трансформация“, насочен към повишаване на дигиталните компетенции на работната сила в 16 икономически сектора. В дейностите се включват над 10 браншови организации, сред които и БКДМП, над 100 предприятия . Направени са 2 проучвания на международния опит и добри практики в развитието на дигиталните умения и социалното партньорство в областта на дигиталната трансформация. Подготвени са 16 секторни анализа на състоянието и потребностите от развитие на дигиталните умения на работната сила; а също и 16 секторни методики и програми за неформално обучение и 16 секторни квалификационни рамки за развитие на дигиталните умения. Създадени са също 87 стандарта (създадени и въведени в практиката) за дигитална компетентност на заемащите ключови длъжности в предприятията. Като част от проекта е реализирана е-платформа с инструменти за оценка на специфичните дигитални умения.

Близо 560 заети лица преминават през оценка/самооценка на дигиталните умения и компетенции. Резултатите от тестовете показват, че всеки трети има ниски нива на базови умения, свързани с ползването на популярни софтуерни продукти, като Windows, Word, Excel, PowerPoint, работа с е-поща Outlook, работа в Internet, работа с дигитални платформи за комуникация. Около 70% от заемащите ключови длъжности не покриват стандартите за дигитална компетентност, изисквани за тяхната позиция.  22% от изследваните лица (почти всеки четвърти) притежават най-ниското, основно ниво на дигитална компетентност. Най-високи дефицити в дигиталните умения са констатирани в областите (по ЕР DigComp): „Създаване на дигитално съдържание“, „Безопасност“, „Решаване на проблеми“, „Комуникация и сътрудничество“.

Като изключително полезна се оценява и е-платформа за обучение, съдържаща курсове в областта на специфичните за професиите и длъжностите дигитални умения. Като участници по проекта специално за секторите дървообработване и мебелна промишленост за нас бяха подготвени електронни обучения, през които тестово преминаха близо 60 участиници от различни компании. Очаква се платформата да бъде отворена за свободно ползване в най-скоро време и всички желаещи да се възползват.