Новини
БКДМП спечели проект по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»
27.02.2013

БКДМП спечели проект по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» по схема BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1” –Фаза 2. Партньор по проекта е Британската мебелна асоциация.

Чрез проекта ще се предоставят възможности на членовете за обмяна на добър опит и коопериране с британски фирми.