Новини
БКДМП участва в Кръгла маса по проблемите на горския сектор
17.11.2022

БКДМП се включи в Кръгла маса по актуалните проблеми в горския сектор, която се проведе на 16 ноември 2022 г. в хотел „Интерконтинентал“ в София. Събитието бе организирано в партньорство с Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Асоциация на българските ползватели на дървесина, Асоциация на горските фирми в България, Браншова карама на целулозно-хартиената промишленост, Българска камара на химическата промишленост, Технологична платформа, базирана на горския сектор.

Изпълнителният директор на Камарата Даниела Петрова-Устамитева отбеляза изключителното значение на браншовете дървообработване и мебелно производство за българската икономика. „Двата сектора осигуряват близо 3% от брутния вътрешен продукт на България. Дават препитание на близо 55 000 души“, сподели тя. Според официалните данни 85% от мебелното производство е предназначено за износ. Качеството на българските мебели е изключително високо и съответно по този показател родната продукция може да се приеме за най-добрия посланик на икономиката ни. Сектор дървообработване се слави с много сериозни традиции и упражняваме сериозна социална роля особено за малките населени и планински региони, в които дървообработването е основен поминък за населението. В последните години секторът мебелно производство се модернизира и започна да внедрява все повече високи технологии, софтуер и машини, така че да отговаря на изискванията на Индустрия 4.0.

„България е на 38 място в света по експорт на мебели за 2022 г. Основните пазари, за които изнасяме българска продукция са Румъния, Гърция, Германия, Франция, Чехия и др. Страната ни е на 56 място по внос на мебели в света за 2020 г. Основните държави, от които внасяме мебели за нашия пазар, са Китай, Полша, Турция, Германия, Италия и др.“, каза още Даниела Петрова.

Освен постиженията за двата бранша, тя отбеляза също и предизвикателства, с които са принудени да се борят компаниите. „Секторите ни се сблъскват ежедневно с куп трудности: недостиг на суровина, високите разходи за енергийни ресурси​, повсеместно увеличаване на цените на материали и услуги, а също и увеличаваща се инфлация. За нас проблем е също нелоялна конкуренция от трети страни и все по-задълбочаващата се тенденция с липсата на кадри“, заяви Петрова. Тя изтъкна, че недостигът на дървесина е довел до намаляване на обема на работа и съкращаване на персонал във фирмите от сектора. „При нас ежедневно постъпва информация от много компании, които членуват в Камарата, че са в невъзможност за изпълнение на договори поради липса на дървесина, от които те губят средства, съкращават персонал, а мнозина са и пред фалит“, обясни още тя.

Основните искания на БКДМП за справяне с недостига на дървесина са следните:

  • Да отпаднат на всички ограничения за добив на дървесина, наложени извън нормативната уредба, включително и ограниченията възникващи от заповед №РД 49-196/21.05.2021 г. на министъра на земеделието, с която се намалява с 30% обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопански планове (ГСП) на ДГС/ДЛС от високостъблени гори с възраст над 100 г.
  • Да се изпълняват годишните планове за ползване на дървесина (ГППД) и планираните по ГСП сечи от страна на ДГП/ДЛС.
  • Да се обсъдят възможностите за увеличаване на годишните планове за ползване на дървесина (ГППД) и достигане до европейските практики – съотношение ползване/прираст – средно за Европа 75 %.
  • Дървесината да се използва каскадно.
  • Временно да се ограничи износът на необработен дървен материал (митнически тарифен код 4403) за трети страни.
  • Да се направи промяна в нормативната уредба.

На събитието презентация, посветена на горите, изнесе инж. Елена Величкова, експерт в Министерството на земеделието. Инж. Петър Дишков от Кроношпан България очерта актуалните проблеми в горския сектор, с които институциите трябва да се справят съвместно с неправителствените организации и бизнеса. “Ограниченото използване на дървесина в България поражда проблеми за бранша. Дървообработването е стратегически скетор за държавата, създава стотици работни места в застрашените от обезлюдяване региони. Сега обаче заради липсата на суровина се забелязва несигурност в бранша, и малки и по-големи предприятия спират дейност“, заяви той.  Според инж. Дишков прирастът на горите намалява, като в същото време изоставаме с възобновяването им. „Ограниченията за добив на дървесина, наложени от заповедта на бившия служебен земеделски министър Христо Бозуков, доведоха до недостиг на дървесина, фирмите започнаха да използват все по-некачествен материал. В екологичен план  също липсваше ефект, защото виждаме напоследък все повече природни бедствия като пожари например, свързани с лошото управление на горите“, допълни той.  В събитието се включиха също заместник-министърът на земеделието Валентин Чамбов, представители на Лесотехнически университет-София, фирми от сектора и др. Беше представена и декларацията от от заинтересуваните организации от горския сектор относно предложения за промени в Закона за водите.