Новини
Близо 500 млн. дръвчета спасени с помощта на рециклиране
01.03.2023

Дървесината на близо 500 млн. дръвчета е спестена през изминалите години от компаниите от секторите дървообработване и мебелна промишленост в България благодарение на модерни технологии за рециклиране. Според анализи и данни на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост 1 тон рециклирани дървесни отпадъци заместват използването на 8 до 10 дървета, а получената суровина отива за производството на плочи от дървесни частици. Така жизненият цикъл на дървесината се удължава и използва повторно.

Система за рециклиране

Единствената система у нас за почистване и рециклиране на дървесни отпадъци функционира в завода на „Кроношпан“. Размерът на инвестицията, която компанията прави през 2016 г., е за над 300 млн. евро. Чрез новата технология само за 2021 г. е рециклирана 38 000 тона дървесина, което се равнява на използването на 304 000 маломерни дръвчета. През 2022 г. рециклираната дървесина е в размер на 33 000 тона, което в цифри замества използването на около 264 000 дръвчета. Капацитетът на системата е за над 100 тона суровина годишно, като целта е 30% от вложената дървесина да се осигурява от дървесни отпадъци.

Съоръжението осигурява висококачествено рециклиране на дървесни отпадъци, получени от домакинствата, строителството, индустрията и от опаковки. Благодарение на това се намалява потреблението на обла дървесина, осигурява се дълъг цикъл на живот на дървесината и се увеличава добавената стойност на продукти от дървесина. Плочите от дървесни частици са продукт с дългосрочна употреба, включително и повторна след рециклиране.

„Чрез системата за рециклиране можем да произведем въглеродно неутрални изделия, което е от голямо значение за прехода към бъдеща нисковъглеродна икономика. Освен това по този начин се минимизират разходите на общините за депониране на отпадъци, намаляват се фините прахови частици се от незаконното изгаряне и се ограничават нерегламентираните сметища. С рециклирането на дървесина прилагаме наистина приоритетната за ЕС кръгова икономика“, обяснява инж. Петър Дишков от „Кроношпан“.

Производство на енергия от биомаса

Освен за рециклиране дървесината има и друго практично приложение в производство. Над 231 649 дървета са спасени за последните 5 години благодарение на използваната преработена дървесина от „Кастамону България“, която се равнява на 185 321 тона и е получена като отпадък от дървообработващата и мебелната промишленост. Компанията, която е една от най-големите, работи активно по редуциране на въглеродните емисии – до 2030 г. са си поставили за цел да ги намалят с 15% за всеки кубичен метър готова продукция.

В производството на „Кастамону България“ например дървесните кори и праха, които се генерират като отпадък, се използват като гориво в сушилните и маслогрейната инсталация. По този начин редуцират употребата на природен газ и намаляват отделените въглеродни емисии. За последните 5 години компанията е използвала общо количество дървесни кори и прах, които са спестили употребата на 43 214 659 куб. м природен газ, при изгарянето на който биха се отделили 80 750 тона въглеродни емисии.

„В нашето предприятие приемаме и стимулираме приемането на отпадъци като трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири. По този начин допринасяме за устойчивото развитие на нашите гори и оползотворяване на отпадъците“, обяснява Чаатай Пийадеджи, изпълнителен директор на „Кастамону България“.

Инвестиции в Бургас и Велико Търново

В заводите на „Кроношпан“ в Бургас и Велико Търново също използват инсталация за производство на енергия от отпадна биомаса – дървесни кори и отпадъци от селското стопанство. Размерът на инвестицията е 23 млн. евро. Така в производството са заменили използването на фосилни горива – природен газ и мазут, като постигат диверсификация и икономика с нулев отпадък, спестяват въглеродни емисии.

Мебелната фабрика „Касто Чеарс“ също е сред добрите примери за завършен цикъл на производство и кръгова икономика, защото оползотворяват 100% отпадъците от дървесина. През 2022 г. с помощта на „Иновации Норвегия“ предприятието внедрява модерна автоматична отоплителна система, в която изгарят отпадъците, получени от производството, и така отопляват отопляват цялата фабрика и сушат дървения материал. Среднодневно през годината във фабриката се използва 2 тона дървесен чипс, който трансформират в енергия.

От „ЙАФ България“ също са ангажирана активно в опазването на околната среда. През 2022 г. от фирмата предават за рециклиране 101 тона дървесина чрез изпълнение на сключен договор с производител на ПДЧ и така допринасят за спасяването на 808 броя дръвчета.

Инвестиции и подкрепа от държавата

Процесите по събирането на дървесните отпадъци са все още трудни и за съжаление част от представителите на общините и инстутициите не си изпълняват задълженията по управлението на отпадъците.

„Смятам, че държавата трябва да подпомага изграждането на съоръженията по рециклиране, тъй като това е изключително скъпа дейност. Подобни високотехнологични системи изискват сериозни инвестиции и ноу-хау, компаниите трябва да придобият. Но пък от друга страна внедряването им ще доведе до намаляване на разходите за депониране и ще ограничи замърсяването, получено от изгаряне в нерегламентирани сметища“, обобщава още Петър Дишков.

Интерeсни факти

• Според проучване на европейския пазар на дървесни отпадъци от 11.02.2020 г. и данни на Eurostat в България годишно се генерират между 500 хил. и 1 млн. тона дървесни отпадъци от бита, строителството, индустрията и опаковки.

• Към настоящия момент тези отпадъци не са обхванати от системите за събиране, не се прилага йерархията за управление на отпадъците и са предмет на нерегламентирани действия. Управлението им е отговорност на кметовете, а контрола на МОСВ/РИОСВ.

• Съгласно Закона за управление на отпадъците и европейската политика за управление на отпадъците, всички лица, при чиято дейност се образуват, събират, транспортират и/или третират отпадъци, предприемат необходимите мерки за оползотворяване на отпадъците в съответствие с йерархията за управление на отпадъците.

• Фирмите, които образуват дървесни отпадъци, следва да ги предадат за повторна употреба или рециклиране

• Съгласно Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки се забранява депонирането, изгарянето и оползотворяване на енергията и/или обезвреждането по какъвто и да е друг начин на отпадъци от опаковки, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг начин, на територията на страната

• В Централна и Западна Европа дървесните отпадъци се рециклират 100%, като се спазва йерархията за управление на отпадъците.

• Във Франция например рециклирането се заплаща от държавата, която дава 10-20 евро за тон рециклирана суровина.

• За битовите отпадъци в Германия се депонират под 10 %, а в България над 60 %.

• Съгласно сключените с ЕС споразумения до 2035 г. България трябва да депонира не повече от 10%.

• След 2020 г. у нас е забранено да се отварят нови депа за отпадъци.

• Част от общините в България вече имат проблеми със запълване капацитета на депата и е време в спешен порядък да започнем да прилагаме кръгова икономика и минимизираме отпадъците посредством повторна упротреба и рециклиране.