Новини
БСК приключи успешно проекта за MyCompetence
03.07.2015

Над 120 национални и секторни проучвания и анализи, проучване на международния опит, 46 анкетни проучвания, 5 пакетни предложения за усъвършенстване на нормативната уредба, 49 методики, наръчници и указания в помощ мениджърите, внедряващи компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.

 

Това са само част от резултатите от осъществения от Българската стопанска камара (БСК) проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".Проектът е реализиран в партньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа", в периода 2009-2015 г., в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Резултатите от осъществения проект бяха представени на пресконференция днес, 26.06.2015 г., от ръководителя на проекта и изпълнителен председател на БСК Божидар Данев, програмния директор Жечко Димитров и ръководителя на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов.

 

Ключовото постижение в рамките на проекта е разработената и внедрена информационна система за оценка на компетенциите на работната сила MyCompetenceTM – уникална за България система в областта на развитието на човешките ресурси, която интегрира на едно място професионални стандарти, инструменти за оценка и пътища за придобиване и развитие на компетенциите.

 

MyCompetence има впечатляващо като обем и качество съдържание, в т.ч.:

  • Професионални стандарти за близо 500 длъжности и над 1000 близки до тях длъжности (= над 25% от всички длъжности в НКПД);

  • Каталог на компетенциите в 20 икономически сектора, вкл. дефинирани 3 560 компетенции и 37 700 поведенчески модела;

  • 530 инструмента за оценка на компетенциите;

  • Е-платформа за разработване на фирмени компетентностни модели;

  • Платформа за електронно обучение и видео уроци за развитие на компетенциите;

  • Каталог с ресурси за развитие (4 200 обучителни организации и програми; специализирана литература за самоподготовка и др.);

  • Икономически показатели за състоянието на секторите и на работната сила.

 

MyCompetence е полезен инструмент и за работодателите, и за човешките ресурси (вкл. заети, безработни, учащи), и за държавните и образователните институции. Системата дава възможност самооценка на пригодността за заемане на конкретна длъжност. Всеки може да провери какви знания, умения и способности притежава и доколко те отговарят на очакванията на настоящите и потенциалните работодатели в даден сектор на икономиката. Важен елемент от системата е платформата за електронни обучения, чрез които всеки може да надгради придобитите знания и умения, така че да стане по-успешен и устойчив на пазара на труда. MyCompetence позволява на работодателите по-ефективно да управляват човешките ресурси и тяхното трудово представяне и по този начин да увеличават производителността на труда, както и да съкращават загубите от слаба трудова и технологична дисциплина.

 

Чрез инструментите, включени в MyCompetence, работодателите намаляват с до 80% разходите си за подбор на персонала и сериозно съкращават срока за адаптиране на новопостъпилите работници. Освен това, имат възможност по-ефективно да обвързват системите за възнаграждение и стимулиране с резултатите от трудовото представяне и нивото на компетенции, а това от своя страна, допринася за повишаването на мотивацията, ангажираността и удовлетвореността на служителите и намалява текучеството на персонал. Богатият аналитичен и статистически материал, наличен в MyCompetence, е полезна база за държавните институции в процеса на формиране, актуализиране и промяна на политиките и мерките в областта на заетостта, образованието и социалните дейности. Увеличават се възможностите за анализ и прогнозиране на потребностите на пазара на труда от нови умения и квалификации на национално, секторно и регионално ниво, както и прецизиране на публичните инвестиции по отношение на повишаване на професионалната квалификация. От друга страна, образователните институции имат възможност чрез MyCompetence да променят учебните планове и програми съобразно изискванията на пазара на труда, както и да оценяват ефективността на образователния процес, вкл. в съпоставка със съответните европейски образователни стандарти и изисквания.

 

В реализацията на MyCompetence са участвали над 2000 души, вкл. представители на 37 браншови и регионални организации на работодателите, над 400 мениджъри и специалисти от 220 пилотни предприятия, специалисти от МОН, МТСП, НАПОО, преподаватели и консултанти от 17 университети, както и 15 водещи консултантски агенции за управление на човешките ресурси. Внедрена е и сертифицирана система за управление на сигурността на информацията по стандарта ISO/IEC 27001:2013, верифицирана от KPMG.

 

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

 

 

Източник: БСК 

 

Тагове: Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони