Новини
БСК търси изпълнител за извършване на верификация за съответствие на MyCompetence (ИСОК) – срок: 05.09.2014 г.
02.09.2014

Прегледът на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила MyCompetence (ИСОК) с цел верификация на функционалното съответствие на системата с изискванията на заданието за проектиране и изграждане е част от дейностите по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

Дейността трябва да се извърши на няколко етапа:

Етап 1. Планиране

По време на етап „Планиране”, изпълнителят се запознава с документацията, свързана с планирането, изпълнението и отчитането на проекта за създаване на софтуерния продукт MyCompetence, както и с лицата, които отговарят от страна на БСК за изпълнението му. Планирането включва дефиниране на обхвата и детайлно планиране на процедурите за провеждане на функционалния преглед на MyCompetence и изготвянето на времеви график.

Очакван резултат от етап 1. Планиране:

График за извършване на функционалния преглед, включващ:

  1. Описание на необходимите ресурси и информация за изпълнение на функционалния преглед;

  2. Описание на точния обхват на задачите;

  3. Планиране на конкретни процедури за изпълнение на задачите;

  4. Времеви график за изпълнение на задачите по извършване на прегледа.

Срок за изпълнение на етап 1 – 7 календарни дни, считано от датата на подписване на договор.

Етап 2. Преглед на съответствието и анализ

От изпълнителя се очаква да приложи конкретни процедури за извършване на преглед, оценка и верификация, съгласно предмета на процедурата и обхвата на задачите. Запознава с изготвения междинен доклад екипа на БСК и обсъждат съвместно основните констатации.

Очакван резултат от етап 2. Преглед и анализ:

Междинен доклад за дейността, включващ:

  1. Кратко описание на изпълняваните задачи, съгласно разработения времеви график;

  2. Кратко описание на установените съответствия, липсващи и/или непълни функционалности;

  3. Въпроси, изискващи предоставяне на допълнителна информация или разяснения от страна на Възложителя.

Срок за изпълнение на етап 2 – 21 календарни дни, считано от датата на приемане на етап 1 от Възложителя.

Етап 3. Изготвяне на верификационен доклад

По време на етапа на докладването Изпълнителят обобщава в писмен верификационен доклад своите констатации и препоръки във връзка с предмета на процедурата и обхвата на задачите. В случай на съществени различия на своите констатации с бележките и коментарите на екипа на БСК от етап 2  аргументирано обосновава своите аргументи, така че в максимална степен да бъдат постигнати очакваните резултати. Целта на етапа е изготвянето на независима експертна оценка за постигнатото съответствие между проект и реализация, с която да се информират по най-добрия начин заинтересованите страни за забелязаните предимства, пропуски и рискове във връзка с функционирането на MyCompetence (ИСОК).

Очакван резултат от етап 3. Изготвяне на доклад:

Верификационен доклад за съответствие на изградената информационна система MyCompetence (ИСОК) с изискванията на заданието за проектиране и изграждане, съдържащ минимум:

  1. Списък на разработените и внедрени функционалности, съпоставен с функционалностите, заложени при проектирането на системата, както и описание на липсващи и/или непълни функционалности и препоръки за отстраняване на пропуските;

  2. Оценка на използваните технологии и преглед на възможностите за разширяване на реализираните функционалности.

  3. Анализ на постигнатите спрямо желаните ползи, заложени в концепцията за изграждане и внедряване на ИСОК.

Срок за изпълнение на етап 3 – 21 календарни дни считано от датата на приемане на етап 2 от Възложителя.

Срок за изпълнение на всички етапи: 49 календарни дни, в които не се включва времето за приемане на работата по етап 1 и етап 2.

Прогнозна стойност в лева (без ДДС):  до 30 000 лв. 

Срок за подаване на офертите: 05.09.2014 г.,  17.00 ч.

Документация към обявата (.doc) 

Източник: БСК