Новини
Българската икономика расте въпреки всичко
24.11.2014

Темпът на растеж на българската икономика се запазва през третото тримесечие на годината. Експресните данни на НСИ показват ръст на брутния вътрешен продукт с 0.5% на тримесечна и 1.6% на годишна база. Така темпът на икономически растеж от предходните три месеца остават без промяна.

През третото тримесечие на 2014 г. БВП в номинално изражение достига 22 410 млн. лева, спрямо 19 517 млн. лв. през второто тримесечие на тази година и 21 590 млн. лв. за третото тримесечие на 2013 г.

Реализираната добавена стойност през трите месеца до септември 2014 г. е 19 074 млн. лева.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление – 70.7%, което в стойностно изражение възлиза на 15 845 млн. лева. През третото тримесечие на 2014 г. инвестициите в икономиката възлизат на 4 870 млн. лв. и заемат 21.7% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2014 г. принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление с 0.9% и инвестициите с 0.5%.

По всичко изглежда, че нито дефлацията, нито политическият хаос в страната, нито последствията от кризата в Корпоративна търговска банка могат да спрат икономическия растеж на страната.

Останалите данни на НСИ за третото тримесечие на тази година показват твърде интересна картина.

Икономическото оживление се отразява на пазара на труда, където работната сила нараства с 0.8 пр. пункта, до 70.4%.

Заетостта се уличава на годишна база с 1.7 пр. п., до 62.8% от икономически активното население. В същото време безработицата рязко пада с 1.2 пр. п., до 10.8%. Като икономически неактивни са определени 1.4 млн. българи на възраст 15-64 години.

Активизирането на пазара на труда се отразява и на средните доходи за страната. През третото тримесечие на 2014 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1 195 лв. и спрямо третото тримесечие на 2013 г. намалява с 3.7%. Работната заплата се понижава с 1.2% от 657 лв. на 649 лв.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2014 г. е 1 147 лв. и остава почти без промяна спрямо същото тримесечие на 2013 година. Най-голям дял имат разходите за храна и жилище, които формират 49.3% от всички разходи.

 

Източник: DarikFinance

Тагове: икономика, БВП