Новини
Втора среща по проект EQ-WOOD
19.09.2018

Секторът на мебелите трябва да въведе някои промени поради бъдещите предизвикателства. Необходимо е да се дефинира професионален профил с компетенции, които позволяват на компаниите да прилагат и насърчават промените, способност да помагат при управлението на компаниите в различните действия, като „съветник по иновациите”.

EQ-WOOD (Европейска квалификации за дървообработващата и мебелната промишленост) е проект на Erasmus + Секторни умения, чиято цел е да се справи с иновационния капацитет и конкурентоспособността на европейската дървообработваща и мебелна промишленост, чрез разработване и изпълнение на новата учебна програма на „съветник по иновациите“ в дървообработващата и мебелната промишленост. Той / тя ще помага за управлението на иновациите чрез сливане на зелени, цифрови и маркетингови умения.

За да се направи тази учебна програма, беше необходимо да има представа за ситуацията и различните нужди във всяка страна, участваща в проекта.

По време на партньорската среща, проведена във Валенсия на 11-12 септември, партньорите обсъдиха основните характеристики на новата фигура на компанията, която разработва проекта: Иновационен съветник.

По този начин всеки участник насочи вниманието към ситуацията в сектора на мебелите от дървесина в различните страни и техните нужди.

 

Ето някои резултати от първата фаза на проекта:

  Защо мебелната промишленост на ЕС е важна

Заетост – в сектора работят около 1 милион работници в 130 хиляди компании, които генерират годишен оборот от около 96 милиарда евро;

Определяне на тенденциите – производителите на мебели в ЕС определят световните тенденции. Около 12% от дизайните, регистрирани в Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз, са свързани с този сектор;

Сегмент от висок клас – ЕС е световен лидер в сегмента на мебелния пазар от висок клас. Почти две от всеки три висококачествени мебели, продавани в света, се произвеждат в ЕС.

  Предизвикателствата пред мебелния сектор

Конкуренцията – секторът на мебелите в ЕС е изправен пред огромна конкуренция от страна на държави с ниски производствени разходи.

Иновации – зависимостта от иновациите и цифровизацията прави сектора по-уязвим за слаба защита на правата на интелектуална собственост.

Структурните проблеми – застаряването на работната сила, съчетано с трудностите при привличането на млади работници, може да доведе до прекъсвания в поддържането на квалифицирани работници и занаятчийството.

Търговия – протекционистки мерки на международните пазари създават изкривявания на пазара и намаляват конкурентоспособността на сектора.

Възможности за мебелния сектор

Инвестициите – продължаващите инвестиции в умения, дизайн, творчество, научни изследвания, иновации и нови технологии могат да доведат до нови продукти, които са в съответствие с променящата се структура на населението, начина на живот и тенденциите.

Проучвания – създаване на високотехнологични и интензивни работни места, които да дадат на сектора привлекателността, от която се нуждае, за да привлече служители от по-младите поколения.

Достъп до нови пазари – производителите на мебели от ЕС са признати в цял свят за тяхното качество и дизайн. Това създава възможности за сектора да продължи да се възползва от други пазари, по-специално в сегментите от висок клас и нововъзникващите икономики

Синергиите – със строителството и туризма също могат да бъдат използвани, като се основава на отличните резултати на сектора в устойчивостта. По-конкретно, зависимостта от суровини от устойчиви източници, използвани в мебелното производство, би могла да има положително въздействие върху продажбите сред екологично засегнатите крайни потребители.

 

Предизвикателствата, пред които е изправен секторът на мебелите от дървесина в Европа, са идентифицирани и обобщени.

Най-големите предизвикателства:

ИКТ инструменти и индустрия 4.0

Кръгова икономика

Потребителите

 

 

 

 

 

 

След това проектът идентифицира и събира различните нужди, изисквани от компаниите, свързани с професионални фигури в близко бъдеще в сектора на мебелите от дърво.
Това са резултатите от анализа:

Професионален профил Знания и търсени умения
Експерт продажби • Говорене на чужди езици

• Пазарни анализи и възможности за стратегически решения

• Компетенции за участие в решението за определяне на бранда на Дружеството

• Знания за анализ на нуждите на потребителя, за да се преведе тази информация на компаниите и дизайнерите.

Дизайнерите • Знанията и уменията за използване на информацията осигуряват на експертите по продажбите и друга информация да адаптират продуктите, предназначени за нуждите на потребителите и развитието на пазара по отношение на нови материали, интелигентни мебели с електронни аспекти, допринасящи за по-голяма гъвкавост на продукта с различни предназначени са първоначалните цели на това обзавеждане

• Способност за взаимодействие с мултимедийния свят и познания за ИТК

• Софтуер за проектиране

• Прилагане на концепциите за еко-дизайн, за да се намали въздействието върху околната среда на продукта, предназначен за компания, работеща в кръгова икономика

• Знания за новите материали на пазара, които да ги използват в иновативния и креативен дизайн

Средно управление • Хоризонтална способност за управление на хора и производствената област

• Гъвкавост

• Стратегическа визия

• Работна група

• Решаване на проблеми

• Знания за технологичната еволюция

• Потребители на ИКТ инструменти във всички аспекти на управлението • Знания за техниките и технологичните нововъведения, както за представянето им в Компанията, така и за индустрията 4.0 и кръговата икономика.

• Способност за иновации, работещи в постоянен контакт с дизайнерите и експерта по продажбите

Квалифициран работник • Умения и способности за използване на традиционното оборудване като кабинет, дърводелци, защитници и др.

• Умения за използване на ИКТ инструменти

• Знания за използване на съвременни машини

• Знания за използване и прилагане на новите материали

Новият профил трябва да има различни умения по отношение на различни аспекти на корпоративния живот, като играе хоризонтална роля по отношение на организационната структура.

От анализа на всяка страна беше прието общо определение за съветник по иновации:

 

ИНОВАЦИОНЕН СЪВЕТ

 

Човекът, който дефинира и прилага иновативната стратегия в мебелните компании, за да посрещне бъдещите предизвикателства, работещ в екип със специалистите в различни области на компанията, като дизайнери, мениджъри, маркетингови служители, генерален мениджър.

Като се започне от работата, извършена от този етап на анализа, следващата фаза на проекта цели да определи учебната програма на консултанта по иновации, като обясни уменията, знанията и дейностите, които тази цифра ще трябва да придобие по време на процеса на обучение, разработен от проекта.

Тази фаза също ще види развитието на обучителните дейности полезни и необходими за постигането на това знание.

 

За да получите повече информация за проекта и да ви актуализираме, Ви каним в нашия уебсайт www.eqwood.org

 

С най-добри пожелания,

Партньорите на EQ-WOOD