Новини
Възможностите за финансиране по трансгранични програми
03.06.2015

Трансграничните, транснационалните и трансрегионалните програми дават отлична възможност за истинско проектно творчество. Те са едни от най-пъстрите и разнообразни програми като профили бенефициенти, проектни партньорства, приоритети, мерки и дейности. Представляват голямо професионално предизвикателство за всички ключови роли и функции (бенефициенти, проектни ръководители, проектни консултанти) в няколко посоки:

– Проектна идея – фундаментален елемент е генерирането на "свежа и конвертируема" идея, която да бъде едновременно иновативна (да не копира предходни проекти), да отговаря на нуждите на кръга заинтересовани страни от две и повече държави и да отговаря на приоритетите на съответната програма и територия.

– Разработване на проект – тук трябва да бъде демонстрирана много добра грамотност в планирането на един проект спрямо тематиката, времето и ресурсите. Трябва да се бюджетират ефективно всички преки и непреки разходи, да се балансират и логично разпределят ролите между партньорите и да се определят и оценят правилно тежестите на проектните рискове.

– Управление – една изключително сложна задача (особено за проектния лидер), която е необходимо да отчете културните и езиковите различия, политическите рискове, различната степен на проектен опит и ресурсни възможности на отделните партньори.

Характерното за тези програми е, че всеки проект обхваща територии на две и повече държави или региони. Като тематика засяга практически целия социално-обществен и икономически спектър, като всяка държава/регион определя своите приоритети. Съответно и проектите са също толкова разнообразни – аналитични, обучителни, информативни, иновационни и консултантски услуги, строително-монтажни работи, закупуване на дълготрайни материални активи, административни дейности и др. Участниците могат да бъдат представители от цялата възможна гама – публични организации (държавни структури и агенции, министерства и областни управи, общини, читалища), научни и неправителствени организации и търговски дружества.

 

Какви трансгранични програми има

България има възможността да участва в много подобни програми, които засягат различни части от територията, тематика и приоритети, като най-важните са:

Трансгранични сътрудничества – 5 трансгранични програми между България и Гърция, Румъния, Сърбия, Македония и Турция. Всяка програма обхваща граничните области между България и съответната държава, като основните приоритети са различна комбинация между конкурентоспособност, околна среда, климат, транспорт, бедност и дискриминация, заетост, младеж и образование, културно и природно наследство и институционален капацитет, като изискването е всеки проект да включва поне двама партньори от България и съответната държава.

 

Транснационално сътрудничество Балкани – Средиземно море: нова програма, която обхваща териториите на България, Кипър, Гърция, Албания и Македония, като приоритетите са предприемачество и иновации и околна среда. На този етап не е категорично ясно какви са изискванията за проектни партньорства, но предполагам, че ще се изисква участието на поне 3 държави във всеки проект.

 

Транснационално сътрудничество Дунав – обхваща териториите или части от тях на 14 държави по поречието на река Дунав, като приоритетите са научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации, околна среда и ресурсна ефективност, устойчив транспорт и институционален капацитет. Тук стимулът е в създаване на по-широки проектни партньорства, обхващащи повече държави.

Всички изброени програми ще започнат през втората половина на тази година или догодина. Освен изброените типични програми за сътрудничество, подобни възможности има в част от оперативните програми в България като "Добро управление", програмата за развитие на селските райони или "Развитие на човешките ресурси", в които има отделни мерки за трансрегионални проекти с колеги партньори от други държави в ЕС за обмяна на опит, обучения, трансфер на знания и иновации. Подобни проекти може да има и в програмите Еразъм+ и "Хоризонт 2020".

 

С какво могат да бъдат полезни трансграничните програми

Имайки предвид широкия спектър от приоритети и разнообразие от позволени партньорства и видове дейности, тези програми са мощен инструмент за решаване на наболели проблеми, създаване на нужна инфраструктура и генериране на нови дейности с наднационално значение. Могат да бъдат дадени много интересни примери – опазване на флората и фауната по поречието на река Струма, строителство или реставрация на спортна или туристическа инфраструктура, обучителни проекти, обхващащи бизнеса с регионално значение и обмяна на опит с друга държава, изграждане на трансгранични сътрудничества за климатични рискове – пожари, наводнения, нива на реки и язовири и замърсявания, третиране на проблеми в училища за деца с поведенчески трудности, създаване на добри браншови отношения, изграждане на виртуални информационни портали, културни мероприятия и много други.

Какви проблеми може да срещне бенефициентът

Основните проблеми при реализацията на такива проекти са няколко. Трудностите се срещат главно в осигуряване на необходимите проектни ресурси, особено финансови. Появяват се също трудности в общуването и координацията между партньорите. "Буксуването" на даден проектен партньор, води до закъснения в дейностите на неговите партньори. Изпълнението зависи и от различния подход и бързина в административното обслужване на проектите от националните мониторингови звена и договарящи органи.

 

Къде да се търси информация

Повече информация за програмите можете да намерите в сайта на регионалното развитие в секция "Програми за териториално сътрудничество", както и на програмните сайтове. Така или иначе изминалият програмен период създаде и надгради мащабен проектен опит и устойчиви партньорства, които съм убеден, че ще генерират много нови и актуални проектни идеи и успешно реализирани проекти.

 

Източник: www.capital.bg

 

Тагове: финансиране, трансгранично сътрудничество, проекти