Новини
Горите в ръцете на жените
19.08.2020

Проектът Fem4Forest „Горите в ръцете на жените“ стартира през юли 2020 г. и включва 14 партньора от 10 държави (Словения, Хърватия, Австрия, Германия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Румъния, Чехия България, Украйна). Проектът се финансира от Интеррег – Дунавска транснационална програма. Водещ партньор е Институтът за гората на Словения, а ръководител на проекта е д-р Нике Крайнц. Българското участие се координира от Асоциация „Икономика и демокрация“, а националният екип се ръководи от проф. Росица Чобанова.

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост е асоцииран партньор в проекта. Организацията има над 300 членове от сектора на дървообработването и мебелите и е единственият официален представител на работодателите от сектора.

Целта на проекта е да подпомогне горския сектор на местно, регионално и междурегионално ниво чрез по-широко включване и  подобряване на уменията на жените в този сектор, като допринася за равнопоставеността им като присъствие и компетенции на пазара в регион Дунав. Проектът предлага иновативен подход в образованието и наставничеството, който ще даде възможност за по-активна роля на жените в горския сектор.

Въз основа на сравнително проучване и подбор от примери за добри практики ще представим различни възможности за заетост на жените в горското стопанство в участващите страни. Планираните дейности са определени от търсенето и целят социално включване, равенство между половете и икономическа независимост. Благодарение на мулти-актьорския подход Fem4Forest осигурява реално и значимо участие на целевите групи, които чрез различни дейности ще изразят своите нужди и ще предоставят добри практики. Така ще бъде разработен моделът Fem4Forest (план за действие, базиран на търсенето, кампания за повишаване на осведомеността, наставничество и обучение) за интеграция на жените. Решавайки проблема с младите и дългосрочно безработни жени в селските райони, ние също ще допринесем за по-високо ниво на заетост в Дунавския регион в дългосрочен план.

В рамките на проекта Fem4Forest ще подчертаем различните роли на жените в горското стопанство и по-широко в горските вериги за доставки. Ще изследваме различни възможности за по-активно участие на жените в управлението на горите, както и на пазара на труда и на различни нива на вземане на решения. Чрез поредица от пилотни проекти в региона на Дунав, ние се стремим да идентифицираме различни възможности за по-активна роля на жените чрез трансфер на идеи и примери за добри практики.

Като участник в проекта Българската браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост ще споделя опит с партньорите и ще разпространява информация по темата на проекта  сред своите над 300 члена и използвайки мрежата си от контакти ще допринася за постигане на целите му.

 

Идент. № на проекта:

Заглавие: Горите в ръцете на жените

Съкращение: Fem4Forest

№ на проекта: DTP3-500-1.2 Fem4Forest

Начална дата: 1.07.2020 Крайна дата: 31.12.2022

Бюджет на проекта: 1,6 милиона евро

Партньорство: 14 партньори от 10 крайдунавски държави