Новини
Готови за дигитална трансформация в сектор дървообработване.
01.07.2022

БКДМП участва като партньор в разработването на проект “Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията”, чиято основна цел е да повиши специфичните дигитални умения на работната сила в 16 икономически дейности и техните поддейности. С този проект Българската стопанска камара цели да подпомогне създаването на специфична среда, модели и инструменти за повишаване на дигитализацията в практиката.

Проектът е насочен както към работодатели, така и към заети лица, вкл. към самонаетите.

Екипът по проекта създава цялостен комплекс от  взаимообвързани действия, които включват:

  • изследване на потребности от дигитални умения по икономически дейности;
  • разработване на профили за дигитални умения по ключови длъжности;
  • тестване на текущите дигитални умения на работната сила чрез разработени инструменти за оценка на компетенции и учебни програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения.

Какво ще постигнем?

16 доклада с резултатите от изследването и анализа на потребностите от дигитални умения в съответните 16 сектора;

тествани и валидирани 80 унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии;

2 разработени инструмента за тестване на текущи дигитални умения на работната сила по икономически дейности, които ще тестват текущите дигитални умения на над 500 заети лица от 16 икономически дейности;

16 разработени препоръчителни програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения по икономически сектори;

16 разработени учебни съдържания на е-обучения за развитие на специфични дигитални умения;

Разработени и приети със секторни споразумения 16 секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения;

Разработени 16 Методически указания за поддържане и надграждане на дигиталните умения на работещите по сектори за осигуряване на продължаващо обучение;

Комуникационна кампания за повишаване на осведомеността на работодателите и служителите относно необходимостта от развитието на дигитални умения;

Разработени и внедрени в два икономически сектора модели и програми за социално партньорство в областта на дигитализацията;

Обучени онлайн над 500 заети лица по програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения, според изискванията за професия/длъжност

Икономическите сектори, включени в проекта:

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия (код 10.3),

Производство на растителни и животински масла и мазнини (10.4),

Производство на мляко и млечни продукти (10.5),

Производство на други хранителни продукти (10.8),

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене (код 16),

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон (код 17),

Производство на основни химични вещества (код 20.1)

Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове (код 20.3)

Производство на електрически съоръжения (код 27)

Производство на превозни средства, без автомобили (код 30)

Производство на мебели (код 31)

Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети (код 46)

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети (код 47)

Хотелиерство (код 55)

Ресторантьорство (код 56)

Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих (код 93)

Повече за сектор дървообработване можете да видите , като кликнете на линка:

http://digital.bia-bg.com/bg/sector/view/5/