Новини
Демография на предприятията
02.08.2013

През 2011 г. в България са действали 319 937 активни предприятия, което е с почти 1.2% по-малко в сравнение с предходната 2010 година. Това сочат публикуваните данни на НСИ. Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2007 – 2011 г.) имат активните предприятия с 0 наети лица. През 2011 г. техният брой е 140 119 и съставлява 43.8% от всички активни предприятия. В следващата група „1-4 наети” попадат 127 657 предприятия, или 39.9% от общия брой за 2011 година. Най-нисък е делът на предприятията в групата „5 – 9 наети лица“. Средно за периода той е едва 8.3%, докато в групата „10 и повече наети лица“ средно за разглеждания петгодишен период попадат 9.5% от активните предприятия. Броят на заетите лица в групата „10 и повече” съставлява 71.8% от заетите в периода 2007 – 2011 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 9.5% от общия брой активни предприятия. И обратно – срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети – 43.6%, стои малък брой заети лица – едва 6.1% от общия брой на заетите лица в страната.

Новородени предприятия

Почти 11% от общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката са новородени през 2011 година. За последните пет години средногодишно са се раждали малко над 15.7% от броя на активните през периода предприятия. За периода 2007 – 2011 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сектор G – „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”, като средно за петгодишния период този дял е 43.9%.

Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор B – „Добивна промишленост“ – едва 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2011 г. Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период.

За периода от 2007 до 2011 г. най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наели работна ръка. В групата „0 наети“ през 2011 г. попадат 22 239 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети – 11 392. През същата година новородените предприятия с 10 и повече наети лица са само 511.

Оцелели предприятия

Малко над 79% от родените през 2010 г. предприятия оцеляват една година по-късно, като в групата с „10 и повече наети“ този относителен дял е почти 92.1%. През 2010 г. новородените предприятия са 36 890, като от тях 29 197 са преживели успешно 2011 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор Е – „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 90.7%, а най-нисък – в сектор L – „Операции с недвижими имоти“ – под 67%. 

С отдалечаване от годината на раждане броят на оцелелите предприятия от групите „0 наети“ и „1-4 наети“ лица значително намалява, докато при тези от групите „5-9 наети“ и „10 и повече наети“ тенденцията на намаление е твърде слабо изразена. Делът на предприятията, родени през 2006 г. и все още активни пет години по-късно, през 2011 г. е почти 5.6%. Най-жизнеспособни са предприятията от сектор K – „Финансови и застрахователни дейности“, където делът на единиците, сполучливо преживели петгодишния период, е почти 10.2%. На другия полюс са предприятията от сектор D – „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ със стойност малко над 2% по този показател.

Броят на заетите лица в родените през 2010 г. и оцелели през 2011 г. предприятия за разглежданите тринадесет сектора на КИД – 2008 общо е 92 891 души. Близо 67% от заетите са концентрирани само в три сектора: G – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 33.1%, C- „Преработваща промишленост” – 22.3%,и I – „Хотелиерство и ресторантьорство” – 11.2%. Приблизително равен е броят на заетите лица, работили през 2011 г. в предприятия от групите с „1-4 наети“ и „10 и повече наети“ – по около 31 000 души (33%) във всяка. Останалите заети лица се разпределят, както следва: 25% в предприятията от групата „0 наети“ и 9% в предприятията с „5-9 наети“.

Умрели предприятия

Данните за умрелите предприятия се отнасят за 2010 г., което се дължи на специфичната методология за определянето им, обясняват от НСИ. През 2010 г. техният брой възлиза на 25 650 ,или малко над 7.9% от броя нa активните предприятия през годината. В резултат на умирането им работните си места са загубили над 3.2% от заетите през същата година лица.

През разглежданата 2010 г. почти половината умрели предприятия – 12 379, са били класифицирани в сектор G – „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството“. Най-жизнеспособни са се оказали предприятията от сектори B – „Добивна промишленост”, D – „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, Е – „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и К – „Финансови и застрахователни дейности“.