Новини
Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика
01.10.2018

Сдружение Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по процедура № BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“.

Проект: № BG05M9OP001-1.023-0059 „Старт към успеха”

Цел на проекта: да подготви безработни и неактивни лица, както и младежи до 29 г. да стартират и развиват собствена предприемаческа дейност в сектори на българската икономика. Мерките и дейностите по проект „Старт към успеха“ ще се реализират в съответствие с целите на ОП РЧР, Приоритетна ОС № 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места и Инвестиционни приоритети 3 и 5. Проект „Старт към успеха“ ще даде своя принос към
изпълнението на Плана на ЕС – „План за действие „Предприемачество 2020 г.“

Очаквани резултати:
1. Информиране и мотивиране на безработни и неактивни лица и заети лица и младежи до 29 г. от пет града в Югозападен регион, желаещи да развиват собствена предприемаческа дейност;
2. Включване на 34 безработни и неактивни лица и 14 заети лица и младежи до 29 г.
3. Предоставяне на обучения на целевата група, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения за разработване на бизнес идеи и планове за управление на самостоятелна стопанска дейност;
4. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група.
5. Увеличаване на достъпа до заетост и качество на работните места чрез стартиране на
самостоятелна стопанска дейност на 15 лица от целевата група.

Стойност на бюджета:

Общо: 122 126,27 лв. – 100 % предоставяне на Безвъзмездна финансова
помощ

Начало на проекта: 01.10.2018 г.
Край на проекта: 01.01.2020 г.