Новини
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
01.10.2018

 

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, процедура BG05M9OP001-1.023 – „Подкрепа за предприемачество“.

 

Проект: № BG05M9OP001-1.023-0059 „Старт към успеха“

 

Цел на проекта: Подготовка на безработни и неактивни младежи до 29 г. за стартиране и развиване на самостоятелна предприемаческа дейност в сектори на българската икономика.

 

Очаквани резултати: Успешно преминали консултации и обучение 48 лица, от които 15 участници в самостоятелна заетост при напускане на операцията.

 

Обща БФП по линия на ЕСФ: 122 126.27 лв.

 

Начало на проекта: 01.10.2018 г.

Край на проекта: 01.08.2019 г.

 

ОФИЦИАЛНА НОВИНА – ТУК