Новини
Доходите на българите растат, а безработицата бързо пада
26.08.2015
 

Доходите на на българите нарастват с 3.7% през второто тримесечие на годината. Разпределен на лице от домакинство общият доход достига средно 1 203 лв. за трите месеца.

Най-висок относителен дял в него има работната заплата, следвани от пенсиите, доходите от самостоятелна заетост и доходите от социално осигуряване и социални помощи.

Доходът от работна заплата нараства с 5.1%, от 640 на 673 лв. през второто тримесечие. Доходът от самостоятелна заетост намалява с 1.6%, от 86 на 84 лв. Доходите от пенсии се увеличват с 5.1%, от 305 на 320 лв. А доходите от социално осигуряване и социални помощи остават без промяна – 44 лв., сочат данните на НСИ.

През второто тримесечие на 2015 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.7%, а делът на дохода от натура е 1.3%.

 

В същото време общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2015 г. е 1 093 лв. и се увеличава със 7.9% спрямо същото тримесечие на 2014 година.

 

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна – 33.7%, следвани от разходите за жилище – 16.6% и разходите за транспорт и комуникация -11.5%.

 

Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват с 3.7%, от 355 на 369 лв. С 0.5 кг обаче намалява потреблението на хляб и тестени изделия – от 22.8 на 22.3 кг и на кисело мляко – от 7.3 на 6.8 килограма. Намалява и потреблението на зеленчуци – от 18.4 на 18.2 килограма. Слабо се увеличава потреблението на плодове – от 7.6 на 7.9 килограма.

 

Повишаването на разходите до ръст на крайното потребление с 2.1%, като това е една от основните движещи сили за икономиката на страната.

 

Увеличението на потребителското търсене е подкрепено от нарастване на заетостта и бърз спад на безработицата.

 

Заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 62.4%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. се увеличава с 1.4 процентни пункта.

 

Безработицата е 9.9%, или с 1.5 процентни пункта по-малка в сравнение със същия период на 2014 година. Това е най-ниското ниво на негативния икономически показател от третото тримесечие на 2010 г. насам.

 

 

 

 

източник: Darikfinance.bg