Новини
Дървесината може да замени бетона и пластмасата
03.08.2022

Приложението на суровината в строителството е ключов фактор в борбата с климатичните промени

Дървесината е една от най-древните суровини, които човечеството познава от векове. Но дали може да се превърне в материал на бъдещето? Днес иновациите и развитието на технологиите при разработване на нови продукти от дървесина се развиват динамично и вероятно тепърва ще променят ситуацията в промишлеността. Според експертите тази суровина, която е възобновяема, има потенциал да се рециклира и щади климата, може да замени успешно материалите, получени от изкопаеми вещества и минерали, които са с далеч по-голям въглероден отпечатък.

„Ако горите и ресурсите, които предоставят, се управляват устойчиво в световен мащаб, имат огромен потенциал да се превърнат в основен източник на благосъстояние, доходи и възобновяеми продукти като част от една по-стабилна световна икономика. Необходима е обаче сериозна промяна в мисленето, за да се използва този потенциал, който в глобален мащаб носи икономически ползи в размер на трилиони щатски долари. Или казано накратко – време е за промяна в мисленето на обществото по отношение на дървесината“, споделя проф. д-р Васил Живков, председател на Камарата на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП).

Климат и промени

Използването на дървесина в строителството и промишлеността е част от комплексните мерки, които биха могли да помогнат за предотвратяване на неблагоприятните климатични промени. През май 2022 г. Световната метеорологична организация предупреди, че съществува голяма вероятност средната глобална температура да се покачи с 1,5 градуса по Целзий над познатите досега нива в следващите 5 години.

„Климатичните промени са сигнал, че ние също бързо трябва да променим начина си на живот. Точно тук на помощ може да дойде дървесината, която да има ключова роля при замяната на пластмасите за еднократна употреба – от сламките за пиене до опаковките за храна и да стане като част от глобалното движение за намаляване на замърсяването. Също така дървесината и нейните производни материали предлагат добри алтернативи на замяна на стоманата, бетона и текстилните влакна, които да бъдат и по-щадящи за планетата“, заяви още проф. Живков.
Той припомни и важен призив, даден по време на XV Световен конгрес по горите, който се проведе тази година – да се използва пълния потенциал на законно и устойчиво произведената дървесина за трансформиране на строителния сектор, за осигуряване на възобновяема енергия и иновативни материали, както и за преминаване към кръгова биоикономика и неутралност по отношение на климата. По време на форума представители на различни държави отправиха апел за увеличаване на усилията за насърчаване и използване на устойчива дървесина с цел възстановяне и опазване на горите и възстановяване на ерозирали земи.
Какво да направим?

Сигурно за мнозина устойчивото управление на горите означава просто поредния слоугън. Истината е обаче, че ако не се погрижим за зеления ресурс, който планетата има, ще стигнем бързо до екологична катастрофа. В днешно време малко се говори за ползите от дървесината и по-голяма част от информация е с фокус върху това, че отсичането на дървета е нещо негативно. Всъщност обаче малцина са наясно как точно функционира устойчивото управление на горите.

В повечето случаи голяма част от хората възприемат това само и единствено като засаждане на дървета и прекратяване на изсичането на старите. А това изобщо не е така, защото според експертите добрата грижа за гората изисква регулярна и планирана сеч, съчетана с регулярно и планирано залесяване, за да може в горите да има млади дървета.

Икономически ползи
Освен доброто стопанисване на горите обаче е важно икономиката на всяка държава да предвиди постепенно заместване на материалите с високо отделяне на въглеродни емисии с изделия, изработени от дървесина. Според статистиката през 2030 г. в световен мащаб около 3 млрд. души ще се нуждаят от нови жилища, което означава около създаване на нови 300 млн. жилища. И пак според данните в момента сектор строителство и конструиране на сгради отделя почти 40% от глобалните емисии на парникови газове, свързани с енергопотреблението и пр. Затова преминаването към иновативни строителни материали на основата на дървесина вместо бетон и стомана би могло да е важен фактор за опазване на околната среда.

Мебелите и кръговата икономика
Според Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) единственото решение за борба с изменението на климата и прекомерното изчерпване на природните ресурси на планетата е преход от линеен поток на материали и енергия към кръгов модел. Например моделите на кръгова икономика, прилагани в мебелния сектор, могат да позволят оползотворяване на ценните суровини от продуктите и да гарантират икономически растеж и създаване на работни места. Мебелите, и по-специално продуктите от истинска дървесина, са от ключово значение за съхраняването на въглерода и по този начин ефективно допринасят за борбата с изменението на климата.

Мебелната промишленост може да благоприятства за създаването на устойчиви и приобщаващи продукти за нов начин на живот, който е в синхрон с тенденциите за устойчиво бизнес развитие. Секторът освен това има възможност да отговори на нарастващата тенденция потребителите да търсят екологосъобразни продукти, които са произведени, като се спазват достойни условия на труд. Освен това мебелният сектор може да подобри въздействието, което оказва върху околната среда, като произвежда по-трайни продукти и използва рециклирани материали или устойчива (като дъб, бук, бял бор, габър, акация и т.н.) и регенерирана дървесина.