Новини
Европейската комисия одобри изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)
10.11.2015

 

Европейската комисия одобри изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Основните промени са свързани с включването на Република България в Инициативата за малки и средни предприятия на Европейската комисия за програмен период 2014-2020 и разработването на Оперативна програма „Инициатива за МСП“, в резултат на което средства в размер на 102 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), предвидени за изпълнението на дългов инструмент за гаранции покриващи загуби по портфейл от заеми по инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК са заделени за Инициативата за МСП. Общият бюджет на ОПИК от ЕФРР е намален със същата сума и са преизчислени индикаторите за резултат и за изпълнение на Приоритетна ос 2. Също така е увеличен финансовият ангажимент за 2014 и 2015 г. във финансовия план на  ОПИК за сметка на намаления финансов ангажимент за 2014 и 2015 г. по ОП „Региони в растеж“  съгласно Решение на СКУСЕС от 05.05.2015 и РМС 323/ 09.06.2015 г.

 

Пълният текст на ОПИК с одобрените от ЕК промени може да бъде изтеглен оттук.