Новини
Европейската комисия представи нова Стратегия за горите на ЕС
09.10.2013

Hа 20 септември 2013г. Европейската комисия публикува Съобщение  за нова Стратегия на ЕС за горите. Целта на новата стратегия е да  отговори на предизвикателствата, с които горите и горския сектор се сблъскват в наши дни. В нея се посочва изключително важната роля на горите, покриващи около 40% от територията на държавите – членки на ЕС, като ключов източник за повишаване качеството на живот, създаване на работни места, особено в селските райони, както и за опазване на биоразнообразието в екосистемите и предоставяне на екологични ползи на обществото. 

Новата стратегия подчертава значението на горите не само за развитие на селските райони, но и тяхната ключова роля: за опазване на околната среда и биоразнообразието; в борбата с климатичните промени; за индустрията, базирана на продукти от горите; за производството на енергия от ВЕИ и др. Тя цели въвеждането на комплексен подход при управлението на горите, подчертава въздействието на други секторни политики върху горския сектор и набляга на необходимостта политиките на ниво ЕС да бъдат напълно съобразени с националните политики на отделните ДЧ по отношение на горите. Ръководните принципи на новата стратегия са: 

– устойчиво управление и многофункционална роля на горите, балансирано предоставяне на множество стоки и услуги и гарантиране на опазването на горите; 

– ефективно използване на ресурсите, оптимизиране на приноса на горите и сектора на горското стопанство за развитието на селските райони, растежа и създаването на работни места; 

– отговорност за горите в световен мащаб, насърчаване на устойчивото производство и потребление на горски продукти. 

Европейският Комисар за Земеделие и Развитие на селските райони Дачиан Чолош заяви: "Горите са ключови екосистеми, както и източник на благоденствие и работа в селските райони, ако се стопанисват устойчиво. Устойчивото стопанисване на горите е ключов стълб за развитието на селските райони и е един от принципите на новата Стратегия за горите".

Повече информация относно проекта на Стратегия за горите на ЕС може да бъде намерена на http://ec.europa.eu/agriculture/forest

Източник.