Новини
ЕВРОПРОГРАМИ
05.02.2013

На 15 и 16.01.2013г. в офиса на БКДМП ще организираме информационни дни свързани с кандидатстване за финансиране към европрограмите.
За членове на Камарата участието е безплатно. За да бъдат ефективни, консултациите ще бъдат индивидуални за всяка фирма.
Ще имате възможност да отправите към специалисти по ОП"Конкурентоспособност" и ОП "Човешки ресурси" въпроси, които Ви касят конкретно. При интерес, моля да попълните регистрационната форма и да я изпратите на имейл: technomebel@timberchamber.com до 22.12.2012г.

Актуални програми:

BG051PO001-2.2.03 „На път”
BG051PO001-3.1.10 „Подобряване качеството на професионалното обучение”
BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”
BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика"
BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги"