Новини
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
16.10.2013

На 2 октомври 2013 г., сряда, от 13.00 часа, в зала "Гранитна" в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект на решение на Министерския съвет за приемане на Актуализираната стратегия по заетостта на Република българия  2013-2020 г.

2. Проект на Наредба за условията, по които страните следва да постигат съгласие при командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги в друга държава-членка;

3. Проект на Приложение към чл.8 от проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Повече тук