Новини
Заседание на УС на БКДМП – 10 юни 2017 г.
18.09.2017

На 10 юни 2017 г., в гр. Несебър, се проведе четвъртото заседание на УС на БКДМП за 2017 г.

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

 

1. Общо събрание – отчети и одит

2. Предложения за промени в Устава на БКДМП

2.1. Членски внос

3. Закон за производителите на мебели

4. Други

4.1. Приемане на нови членове

4.2  Професионално образование

 

 

РЕШЕНИЯ:

 

 

Председателят на УС на БКДМП г-н Галин Господинов откри заседанието. Бяха подложени на гласуване предложения, както следва:

 

 

По т. 1 от дневния ред:

 

Гласува се единодушно да се приемат изготвеният от КС на БКДМП Отчет за 2016 г., Отчет за дейността на  БКДМП и представителният доклад на независимия одитор за 2016 г. за БКДМП  и Техномебел България ЕООД.

 

 

По т. 2 от дневния ред:

 

2.1  Гласува се единодушно да се изготви план – график за организиране на регионални срещи, по време на които да се представят целите на БКДМП, както и да бъдат разисквани проблемите, стоящи пред бранша

 

2.2 Гласува се по време на Общото събрание на 10 юни 2017 г. да се предложат следните промени на членски внос

 

1.            Отпадането на встъпителна такса от 50 лв.

Всички гласуваха единодушно да се предложи за гласуване пред ОС на БКДМП.

 

2.            Намаление на членския внос с 5 % при заплащане до края на м. януари за настоящата година:

С три гласа „за“ гласуваха: г-н Галин Господинов, г-н Марин Генов и  г-н Слави Славов

С четири гласа „против“: г-н Димитър Янушев, г-жа Мариана Иванова, г-н Митко Гатев и г-жа Татяна Гигова

 

3. Намаление на членския внос с 10 % при заплащане до края на м. януари

 

С четири гласа „за“ гласуваха: г-н Димитър Янушев, г-жа Мариана Иванова, г-н Митко Гатев и г-жа Татяна Гигова

С три гласа „против“ г-н Галин Господинов, г-н Марин Генов и  г-н Слави Славов

 

2.3 Гласува се единодушно неплатилите до 31 декември от януари месец следващата година фирми да отпадат като член на БКДМП. 

 

 

По т. 3 от дневния ред:

Гласува се единодушно корекциите и окончателният вариант на проекта да бъдат разгледани на следващото заседание на УС на БКДМП.

 

 

По т. 4 от дневния ред:

 

Гласува се единодушно до следващото заседание на УС да се установени контакти с адвокатски кантори.

 

Гласува се единодушно протоколът от заседанието на УС да се изпраща до членовете на УС и КС до 10 дни, заедно с изготвяне и изпращане на Новина за взетите решения от УС до членовете на БКДМП.

 

 

4.1. Приемане на нови членове

 

Поради липса на време се прие приемът на новите членове да бъде гласуван с неприсъствено решение на УС на БКДМП, по електронна поща.

 

4.2  Професионално образование

 

Гласува се единодушно т. 4.2 от дневния ред да бъде разгледана на следващото заседание на УС.

 

 

Гласува се единодушно до следващото заседание на УС да се установени контакти с адвокатски кантори.

 

 

Гласува се единодушно протоколът от заседанието на УС да се изпраща до членовете на УС и КС до 10 дни, заедно с изготвяне и изпращане на Новина за взетите решения от УС до членовете на БКДМП.

 

 

Не постъпиха други въпроси за обсъждане и заседанието бе закрито.

 

 

 

Председателстващ заседанието:

Галин Господинов                       

                                                                                              Протоколист:                   

                                                                                                                                                          Деница Иванова