Новини
Заседание на УС на БКДМП – 18 ноември 2017 г.
15.12.2017

 

На 18 ноември 2017 г., в гр. Велико Търново, се проведе заседание на УС на БКДМП

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

 

1. Годишна конференция – анализ

 

2. Информация относно ЗАКОН ЗА ГОРСКОСТОПАНСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

 

3. Разглеждане на предложения за стратегия за привличане на интереса към професията, която да бъде обобщена и дискутирана на следващо заседание

 

4. Светът на мебелите и Техномебел

4.1.        Съпътстващи събития

4.2.        Среща рекламен бюджет

 

5. Други

5.1.        Информация относно проведени Регионални срещи    

5.2.        Прием на нови членове

 

РЕШЕНИЯ:

 

Председателят на УС на БКДМП г-н Галин Господинов откри заседанието. Бяха подложени на гласуване предложения, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Гласува се единодушно екипът на БКДМП да изпрати:

1. Извинително писмо до присъствалите членове на БКДМП

2. Писмо – жалба до: Кмета на Община В. Търново, Министерство на туризма, КЗП и НАП, където да бъдат описани оплаквания на БКДМП като организатори, както и подадените такива на членовете на организацията.

По т. 2 от дневния ред:

Единодушно се взе решение: Да се осъществи последваща среща с г-н Георги Костов във връзка с предложения за по-точна формулировка на облата дървесина и това до коя дейност закона да предвижда регистрационен режим.

По т. 3 от дневния ред:

Г-жа Росица Пешева запозна членовете на УС със справка относно Фонд Образование:

– Наличност;

– Разходвани средства;

– Стипендии от оставащата сума по сметката

Представената справка е неизменно приложение към настоящия протокол.

По т. 4 от дневния ред:

Гласува се единодушно да бъде изпратено Писмо-покана до Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – г-жа Мариета Захариева, във връзка с предстоящите изложения: Светът на мебелите и Техномебел.

4.1 от дневния ред:

– Hosted buyers program – Програма за насърчаване на чуждестранните купувачи

– Професионални гимназии –Панорама на Образованието, с  изложени изделия от ученици от ПГ

– Засаждане на борчета с деца, посетители на изложенията, в деня на официалното откриване. Уговаряне на среща с Община София и ИЕЦ.

– Конкурс „Моят дом мечта” – Официално награждаване от Министъра на МОН или Председателя на БКДМП, по време на откриването на изложенията, с медийно отразяване

– Конкурс за изработка на шкафчета, с ограничение на възрастта до 18 г.

– Конкурс „Българска мебел на годината“- Конкурс „ЩандЪТ“ – за двете изложения Светът на мебелите и Техномебел

4.2 от дневния ред:

Гласува се единодушно през м. декември 2017 г. да бъде проведена среща с представители на ИЕЦ, с присъствието на г-жа Росица Пешева и  УС на БКДМП – г-н Благой Ангелов, г-н Васил Живков и г-н Марин Генов.

По т. 5.1 от дневния ред:

Информация относно проведени Регионални срещи             

Беше взето решение регионалните срещи в страната да продължат да бъдат организирани, по следния начин: посещение от една до две фирми през делничен ден, с последващо организиране на среща след приключване на работния ден.

По т. 5.2 от дневния ред:

Гласува се единодушно да се приемат за членство следните фирми:

Дизма – М ЕООД – гр. Пловдив

 

Не постъпиха други въпроси за обсъждане и заседанието бе закрито.

 

Председателстващ заседанието:

 

Галин Господинов           

                                                                                     Протоколист:          

                                                                                                 Деница Иванова