Дейност

SUSTAIN VET – Умения за оцеляване за обучители на стажанти в първоначално професионално обучение и образование (Survival Skills for Trainers of Apprentices in Initial VET) – страница

„Старт към успеха“ – проект №BG05M9OP001-1.023-0059, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – страница

„Европейски качествени квалификации за дървообработващата и мебелната промишленост – EQ-Wood“ 2018-2020 – страница

Фондация „Америка за България“ повярва в новия проект на Браншовата камара и ще финансира нашето предложение – „Бизнес и образование- точка на пресичане“.

Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България, и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.  Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

„Клип“

БКДМП подписа партньорско споразумение по ОП «Развитие на човешките ресурси» с факултет Стопанско управление на Лесотехническия Университет в качеството си на бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по проект  BG051PO001-3.1.07 «Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда»

БКДМП спечели проект по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» по схема BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1” –  Фаза 2. Партньор по проекта е Британската мебелна асоциация BFM

Екипът на БКДМП в партньорство с 9 държави изпълнява проект по програма Леонардо да Винчи „Bolster- up II – Transparency for Upholstering and Cabinet Making Qualifications and Quality in the European Furniture Industry“

БКДМП съдейства за изпълнението на проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” , изпълняван от Българска стопанска камара – www.competencemap.bg