За БКДМП
Устав

У С Т А В

НА

БРАНШОВАТА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

(с всички изменения и допълнения, вкл. тези приети на ОС от 14.06.2019г., 03.06.2022г.,02.06.2023г.)

 

 

І. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТАТУС

Чл.1.(1) Браншовата камара (БК) на дървообработващата и мебелната промишленост е доброволно сдружение с нестопанска цел;

(2) Дейността на Камарата се осъществява в съответствие с действащото в страната законодателство и с този Устав.

(3) БК е юридическо лице, със седалище гр. София, с адрес на управление община “Възраждане”, бул. Тодор Александров №73.

Камарата има собствен печат.

(4) (Изм., 03.06.2022г.) Наименованието на Сдружението е “Браншова Камара на дървообработващата и мебелната промишленост“. Наименованието се изписва на български език. Абревиатурата на наименованието на български език е БКДМП. Допълнително наименованието може да бъде изписвано и на английски език по следния начин: “Bulgarian Branch Chamber of Woodworking and Furniture Industry”, с абревиатура на английски език BBCWFI.

(5) БК няма административни функции и в своята дейност по никакъв начин не се намесва в дейността и не нарушава самостоятелността на своите членове. Тя се занимава само с проблемите от взаимен интерес, определени от Общото събрание или по поръчение на своите членове в съответствие с Устава.

(6) Камарата извършва своята дейност в частна полза на своите членове.

(7) Съществуването на Камарата не е ограничено със срок.

(8) Камарата може да открива клонове.

ІІ. ЦЕЛ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2.(1) (Изм., 14.06.2019г., 03.06.2022г./ Браншовата камара представлява интересите на своите членове пред правителствените, държавните и местните органи, както и пред международните организации, като целите й са следните:

1.представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и международни органи и организации.

2.съдейства за развитието на пазарна икономика, устойчив и качествен растеж, в съответствие с интересите на своите членове.

3.обединява интересите на своите членове, подпомага тяхното развитие за осъществяване на ефективна и преуспяваща стопанска дейност.

4.представлява и защитава интересите на членовете си като работодатели на местно, общинско, регионално, областно, браншово, отраслово, национално и международно равнища.

5.(Изм., 03.06.2022г.) работи за подобряване на бизнес средата в дървообработващата и мебелната промишленост.

6.(Нова, 03.06.2022г.) помага за утвърждаване на високи професионални стандарти и етика сред членовете си.

 1. (Нова, 03.06.2022г.) съдейства за повишаване на фирмената култура на своите членове и професионалната им компетентност чрез критерии за добра професионална практика.

(2)(Изм., 03.06.2022г.) Камарата защитава социалните и икономически интереси на своите членове и на бранша като цяло.

(3) В рамките на компетентност създава условия за просперитет на бранша.

Чл.3. Средства за постигане целите на Камарата са:

1.предприема инициативи и участва в разработването на проекти за нормативни актове отнасящи се до бранша;

2.(Изм., 03.06.2022г.) съдейства на своите членове за осъществяването на преки връзки и взаимноизгодно сътрудничество с партньори от страната и чужбина;

3.членува в национални и международни съюзи и организации;

4.полага грижи за недопускане на нелоялна конкуренция между членовете;

5.подпомага обучението и преквалификацията на кадрите на членовете си;

6.съдейства на членовете си за установяване на търговски контакти в страната и чужбина;

7.(Изм., 03.06.2022г.) изучава, анализира и запознава своите членове с българския и световния опита в двата бранша;

8.(Изм., 03.06.2022г.) проучва и дава предложения за суровинния ресурс и политиката в тази област;

 1. (Изм., 03.06.2022г.) организира и провежда конференции и други прояви по тематиките на дървообработващата и мебелната промишленост;

10.(Отм., 03.06.2022г.)

11.предоставя на своите членове информация за изискванията на вътрешния и международния пазар;

12.(Изм., 03.06.2022г.) организира и помага на членовете си при участие в национални и международни панаири и изложби;

13.(Изм., 03.06.2022г.) разработва предложения и участва в обсъждането на икономически и организационни условия за развитието и повишаване на ефективността на дървообработващата, мебелната промишленост и производството на дограма;

14.(Изм., 03.06.2022г.) информира своите членове за възможностите за ефективна защита на интелектуалната собственост у нас и в чужбина;

 1. (Отм., 03.06.2022г.)
 2. (Отм., 03.06.2022г.)
 3. (Нова, 03.06.2022г.) приема програми за съвместни действия с други организации в национален и международен мащаб.

Чл.4.(Изм. 14.06.2019) Предметът на дейност на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост е следният: представителство и защита на общите икономически и работодателски интереси на нейните членове, подпомагане и насърчаване развитието на техния бизнес и индивидуалния им стопански просперитет, както и на отрасъл/бранш дървообработваща и мебелна промишленост като цяло, проучвания и анализи, експертни оценки, информационно обслужване, чрез използването на средствата и преследване на целите, посочени в този Устав.

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.5.(1) (Изм., 03.06.2022г.)  Членуването в сдружението е доброволно. В сдружението могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска, изследователска, развойна, информационна и други дейности в областта на дървообработващата и мебелната промишленост  в Република България или свързаните с тях.

(2) (Изм., 03.06.2022г.)  Членуването е пълноправно или асоциирано. Пълноправни членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност в областта на дървообработващата и мебелната промишленост. Асоциирани членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които осъществяват дейност близка или имаща връзка с дървообработващата и мебелната промишленост, като например – архитектурни и дизайнерски студия, както и физически лица, изпълняващи тези дейности; професионални училища и университети; научни организации; образователни центрове; асоциации; отраслови клъстъри; браншови организации и други.

(3) (Изм., 03.06.2022г.) Нов член на Камарата се приема  по писмена молба до Изпълнителния директор на сдружението с изрично заявление, че приема устава и целите на Камарата и се задължава да допринася активно за тяхното осъществяване. Членове на Камарата и на екипа на Камарата могат да поканят за членство лица, които имат потенциал да допринесат за постигането на целите на Камарата. Нов член се приема с резолюция на изпълнителния директор, която се утвърждава с решение на УС.  Резолюцията за отхвърляне на кандидатура за членство може да се обжалва от кандидата пред Управителния Съвет в едномесечен срок от уведомяването му за отхвърляне на кандидатурата. Управителният съвет взема окончателно решение по искането за членуване.

(4) (Изм., 03.06.2022г.)  Кандидатите за пълноправно членство прилагат към молбата си документ за платен встъпителен членски внос и документите, определени от Управителния съвет на Камарата.

(5) (Изм., 03.06.2022г., 02.06.2023г.) Пълноправните членове дължат ежегоден членски внос със срок за плащане до 31-ви март на текущата година. Асоциираните членове не дължат членски внос.

(6) (Изм., 03.06.2022г.) Годишният членски внос за пълноправните членове се определя, както следва:

6.1. За членове, които за предходната година имат средносписъчен брой на персонала и годишен оборот или стойност на активите в нивата за микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал.3 от Закона за малките и средните предприятия – 50 % от минималната месечна работна заплата за страната , определена с акт на компетентния орган, за текущата година;

6.2. За членове, които за предходната година имат средносписъчен брой на персонала и  годишен оборот или стойност на активите в нивата за малки предприятия по смисъла на  чл. 3, ал.2 от Закона за малките и средните предприятия – 100 % от минималната месечна работна заплата за страната, определена с акт на компетентния орган, за текущата година;

6.3. За членове, които за предходната година имат средносписъчен брой на персонала и годишен оборот или стойност на активите в нивата за  средни предприятия по смисъла на  чл. 3, ал.1 от Закона за малките и средните предприятия – 150 % от минималната месечна работна заплата за страната, определена с акт на компетентния орган, за текущата година;

6.4. За членове, които за предходната година имат средносписъчен брой на персонала и  годишен оборот или стойност на активите над нивата за  средни предприятия по смисъла на  чл. 3, ал.1 от Закона за малките и средните предприятия (големи предприятия) – 200 % от минималната месечна работна заплата за страната, определена с акт на компетентния орган, за текущата година.

6.5. За целите на определяне на дължимия размер на членския внос се вземат предвид показателите за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот или стойност на активите за предходната финансова година само за предприятието–член, дори и последното да не е независимо предприятие. Не се отчитат тези показатели за свързаните предприятия и за предприятията партньори по смисъла на чл. 4, ал.2 и ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия. Покриването на два от трите показателя определя категорията предприятие, към която спада съответния член на сдружението.

6.6. Показателите за средносписъчен брой на персонала и годишен оборот имат значението, определено в Закона за малките и средните предприятия. Средносписъчният брой на персонала на предприятието се изчислява на базата на броя на персонала, нает в предприятието или нает от името на предприятието на пълно работно време през цялата година. Персоналът, който не е работил през цялата година, лицата, работещи на непълно работно време, независимо от продължителността на работата, и сезонно наетите лица се преизчисляват към пълна заетост. Годишен оборот е нетният размер на приходите от обичайната дейност на предприятието. Стойността на активите  е балансовата им стойност.

6.7. В случай че в периода на първото тримесечие на текущата година е имало  приложими повече от един размер на минималната работна заплата, например поради промени, за база за изчисляване на членския внос служи по-високият  размер.

6.8. Размерът на членския внос, определен с измененията на Устава, приети на ОС на 03.06.2022г., се прилага от 01.01.2023г. Камарата служебно събира информация за показателите средносписъчен брой на персонала, годишен оборот или стойност на активите за предходната година  за целите на определяне на дължимия членски внос въз основа на годишните финансови отчети за 2021г., подадени за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като уведомява всеки член до 31.12.2022 г. за определянето му според тези показатели и размера на дължимия членски внос за 2023 г. Промените в показателите, водещи до промяна в размера на дължимия членски внос за следващите години, се установяват служебно от Камарата въз основа на годишните финансови отчети, подадени за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Ако бъдат открити разлики по показателите, съответно се довнася/връща надвнесеният членски внос.

6.9. Новорегистрирани фирми дължат членски внос за годината на регистрация в размер на половин МРЗ, в която са станали членове на БКДМП. Камарата служебно събира информация за показателите средносписъчен брой на персонала, годишен оборот или стойност на активите за целите на определяне на дължимия за следващата година членски внос въз основа на годишните финансови отчети, подадени за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като уведомява  съответния член за определянето му според тези показатели и размера на дължимия членски внос. Промените в показателите, водещи до промяна в размера на дължимия членски внос за следващите години, се установяват  служебно от Камарата въз основа на  годишните финансови отчети, подадени за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.  Ако бъдат открити разлики по показателите съответно се довнася/връща надвнесеният членски внос.

(7) (Изм., 03.06.2022г., Изм., 02.06.2023г.) При неплащане на ежегодния членски внос в определения в чл.5 (5) срок членството на неплатилия се прекратява поради отпадане автоматично. При заплащане на членския внос след срока, но до края на текущата година, членството се възстановява автоматично, считано от изтичане на 7 (седем) дни от постъпване на сумата по сметка на камарата, без нужда от формални решения на органите за управление, като достъпът до правата и услугите, предлагани на пълноправните членовете, се възстановява занапред и съответният член няма право на компенсации за спрени права, достъп до услуги и отстъпки за периода до възстановяване на членството. В случай на неплащане на членския внос до края на текущата календарна година лице, чието членство е прекратено поради отпадане, може отново да стане член на Камарата при спазване на реда и условията за приемане на нови членове.

(8) (Нова, 03.06.2022г.) Пълноправните членове имат следните права:

– да участват в Общото Събрание с право на глас;

– да ползват всички предлагани услуги от Камарата

– да внасят до органите на управление предложения за дейността и бъдещото развитие на Камарата

– да участват във всички инициативи и дейности на Камарата

– да искат съдействие от Камарата в защита на интересите си

– да се ползват от материалната база и имуществото на Камарата

– да бъдат информирани за дейността на Камарата. Членовете имат право да искат писмено (по имейл или по пощата на актуалния физически и електронен адрес на Камарата, посочени в Търговския Регистър) информация и справки за дейността, на които се отговаря в писмен вид в срок до 20 работни дни от входиране на искането им.

(9) (Нова, 03.06.2022г.) Асоциираните членове имат следните права:

– да участват с право на съвещателно мнение в Общото събрание

– да бъдат информирани за дейността на Камарата

– да участват в дейността на Камарата

– да се ползват частично от резултатите от дейността на Камарата и услугите й, определени с решение на Управителния съвет.

(10) (Нова, 03.06.2022г. изм., 02.06.2023г.) Членовете са длъжни да подпомагат постигането на целите на Камарата и да участват в дейностите и активностите й. Пълноправните членове са длъжни да заплащат ежегоден членски внос съгласно чл. 5 (6) в срок до 31-ви март на текущата година. Ако членът по каквато и да е причина напуска отрасъла, то той е длъжен в срок до 15 дни да уведоми писмено Камарата и да върне всички документи, свързани с членството му в Камарата.

(11) (Нова, 03.06.2022г., изм., 02.06.2023г.)  Членство в Камарата се прекратява по право, без нужда от вземане на изрично решение за това:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението, подадено с писмена молба за доброволно напускане, подадена по имейл или по пощата на адреса на сдружението. Ако членът е юридическо лице, към молбата се прилага протоколно решение на компетентния му орган за управление за напускане на сдружението.
 2. (изм., 02.06.2023г.) при отпадане поради неплащане на членски внос считано от деня, следващ изтичане на срока за плащането му;
 3. при прекратяване без правоприемство на член – юридическо лице, считано от вписване в съответния регистър на прекратяването на юридическото лице;
 4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на член – физическо лице „, считано от деня на настъпване на смъртта, респ. влизане в сила на съдебното решение за поставяне под пълно запрещение.

(12) (Нова, 03.06.2022г.) Членството се прекратява поради изключване, за което решението се взема от Управителния съвет. Основанията за изключване на член са нарушение на разпоредбите на Устава, или извършване на дейност, несъвместима с целите и задачите на Сдружението или извършване на действия, с които се дискредитира доброто име, престижа и авторитета на Сдружението или се уронват честта, достойнството или репутацията на неговите членове.

(13) (Нова, 03.06.2022г.)  Към изключване на член на Камарата се пристъпва, след като е бил поканен да преустанови неправомерното поведение и ако в определения му подходящ срок нарушението не е преустановено или не е поправено. Решението на Управителния съвет за изключване на член може да бъде обжалвано пред Общото събрание в едномесечен срок от уведомяването му за изключването.

 

ІV. УПРАВЛЕНИЕ. ЗАСЕДАНИЯ И КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ (ОС). ПРОТОКОЛ

Чл.6.(1) Органи на управление на Камарата са:

1.Общо събрание (ОС);

2.Управителен съвет (УС).

(2) (Изм., 03.06.2022г.)  ОС е върховен орган на Камарата и се състои от всички пълноправни членове на Камарата.

(3)(Изм. 12.06.2015 г., 03.06.2022г.)  Управителен орган на сдружението е УС. Състои се от три до единадесет члена, но винаги нечетен брой. Броят на членовете на УС се определя от ОС в деня на изборното общо събрание. Членовете на УС се избират с мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието  и за срок от 3 години.

(4) (Изм., 03.06.2022г.)   Членове на УС могат да бъдат преизбирани за не повече от още един последователен мандат.

Чл.7.(1) (Изм., 03.06.2022г.)   ОС се свиква най-малко веднъж на година. Свикването става от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Камарата. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на Камарата по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива се свиква. Поканата се изпраща до всички пълноправни членове на браншовата камара най-малко един месец преди насрочения ден за провеждане на ОС.

(3) Събранието се смята за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете. Ако няма кворум, събранието се отлага за един час по-късно от обявения при същия дневен ред и се счита за законно колкото и членове да са се явили.

(4) (Изм., 03.06.2022г.)  Всеки член има право на един глас. Всеки член на Камарата може да упълномощи свой представител, като това може да бъде и друг член на Камарата. Пълномощното трябва да съдържа всички необходими атрибути и не трябва да е нотариално заверено.

(5) Гласуването се провежда явно.

(6) (Изм., 03.06.2022г.)  Решенията по чл.8, т.1,4,5,7 и 12 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите на заседанието, а останалите с обикновено мнозинство – половината плюс един от присъстващите на заседанието.

(7) Решенията влизат в сила незабавно, освен ако е посочен друг срок и са в сила за всички членове.

(8) На събранията се води протокол, в който се отразява времето и мястото на провеждане, броя на присъстващите, дневния ред, председателствуващия и протоколчика, станалите разисквания по същество, резултатите от гласуването и взетите решения.

(9) Протоколът се подписва от председателя и протоколчика на събранието. Той се номерира и класира.

(10) (Изм., 03.06.2022г.)   Въпросите, включени в обявения в поканата дневен ред, се разглеждат въз основа на информация, изготвена от докладчика.

(11) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(12) (Изм., 03.06.2022г.)  Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 1. КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.8. (Изм., 03.06.2022г.)  ОС взема решения по всички въпроси от дейността на Камарата, които по закон са в изключителната му компетентност и не се допуска с разпоредбите на устава да бъдат възлагани на други органи :

 1. изменя и допълва Устава;
 2. (Отм., 03.06.2022г.)
 3. (Отм., 03.06.2022г.)
 4. взема решения за преобразуване, прекратяване и обявяване в ликвидация на Камарата, определя за ликвидатор УС или му възлага да определи ликвидатор;
 5. взема решение за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество при ликвидацията;
 6. (Отм., 03.06.2022г.)
 7. избира и освобождава Председателя и членовете на Управителния и Контролния съвет;
 8. приема рамките на бюджета на Камарата;
 9. приема отчета за дейността на УС и го освобождава от отговорност;
 10. (Изм., 03.06.2022г.) отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 11. (Отм., 03.06.2022г.)
 12. (Отм., 03.06.2022г.)
 13. (Отм., 03.06.2022г.)
 14. (Отм., 03.06.2022г.)
 15. (Отм., 03.06.2022г.)

VІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС)

Чл.9.(1) УС:

 1. управлява, организира, координира и ръководи цялостната дейност на сдружението между общите събрания и осигурява изпълнението на решенията на ОС;
 2. подготвя материалите за ОС и изготвя отчет за дейността на сдружението и проект за бюджета. Актуализира приетия от ОС бюджет в размер ненадвишаващ увеличението (намалението) на приходите;
 3. открива и управлява банковите сметки на сдружението като делегира правата си по тази точка на лицата представляващи сдружението;
 4. приема и изключва членове;
 5. разглежда нарушения направени от членове на сдружението и за всяко от тях взима мотивирани решения;
 6. назначава щатни и хонорувани служители на сдружението и определя правата, задълженията и възнаграждението им;
 7. образува целеви парични фондове;
 8. (Изм., 03.06.2022г.) набира и разходва средства за осъществяване на дейността на сдружението и за осигуряване на финансовата си издръжка. Предлага на ОС размера на паричните вноски за членски внос на своите членове ;
 9. (Изм., 03.06.2022г.) взема решения за членуване на сдружението в други юридически лица (участие в други организации) и за учредяване на юридически лица; взема решение за членуване на Камарата в национални и международни съюзи и организации;
 10. (Изм., 03.06.2022г.) решава всички други въпроси, които по закон или по устав не са в изключителната компетентност на Общото събрание;
 11. взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на настоящия Устав;
 12. приема планове и програми за дейността на сдружението, определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 13. изготвя и приема вътрешните правила (вътрешните актове) на сдружението;
 14. учредява награди и символи на сдружението;
 15. (Изм., 03.06.2022г.) упълномощава лицата, представляващи сдружението да сключват договори и поемат ангажименти за сметка на Камарата;
 16. осъществява връзки с международни и местни органи, организации, дружества, юридически и физически лица;

17.пази и води регистрите и книгите на сдружението;

 1. определя лице, което да представлява клон на сдружението;
 2. избира изпълнителен ръководител – управител на Камарата, които организира оперативното изпълнение на взетите решения от ОС и УС, както и указанията на Председателя на УС с помощта на щатни сътрудници от Секретариата, или привлечени експерти с или без заплащане;
 3. определя адреса на Камарата;
 4. при възлагане от ОС определя ликвидатор;

(2) Заседанията на УС се свикват от председателя или по писмено искане на член на Съвета;

(3) (Изм., 03.06.2022г.)  УС може да взема решение, ако присъстват повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) (Изм., 03.06.2022г.)  Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а тези по чл.14 ал.2 от ЗЮЛНЦ (за извършване на ликвидация от управителния орган или от определено от него лице, т.е. по чл.9 ал.1 т.21 от устава)  и по чл. 31 т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ (за разпореждане с имуществото и за определяне на реда и организирането на дейността по чл.9, ал.1 т.12, т.13, т.20 и т.21 от устава) се взимат с мнозинство от 2/3 от всички членове на УС.

(5) (Изм., 03.06.2022г.)  УС може да вземе решение и без да бъде провеждано присъствено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

VІІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.10.(1) Сдружението се представлява от Председателя на УС, който от името на сдружението сключва всички сделки и подписва всички писмени актове.

(2) Изпълнителният ръководител на сдружението подпомага Председателя на УС в дейността му и поема функциите му при случаи на временна обективна невъзможност на Председателят да изпълнява своите функции.

(3) Сключването на договори и на споразумения от сдружението се извършва само след протоколно решение на УС.

(4) (Изм., 03.06.2022г.)  Председателят на УС с писмено пълномощно може да упълномощи и друг член на УС да представлява сдружението.

Чл.11.(1) (Изм., 03.06.2022г.)   Контролен орган на сдружението е Контролният съвет – в състав от 3 члена, избрани от ОС за срока, за който са избрани членовете на УС.

(2) (Изм., 03.06.2022г.)  За членове на Контролния съвет могат да бъдат избрани лица, които не са членове на УС. Членове на КС могат да бъдат преизбирани за не повече от още един последователен мандат.

(3) Контролният съвет:

 1. контролира организационната дейност на сдружението, съобразно настоящия Устав и решенията на органите на управлението;
 2. контролира финансово-счетоводната дейност на сдружението, в съответствие с утвърдения бюджет и нормативните актове;
 3. представя свое становище пред ОС по отчетите на УС;
 4. отчита своята дейност пред ОС и УС;
 5. представя становище по възражения на членове на сдружението срещу решения на органите на управление;
 6. (Изм., 03.06.2022г.) членовете на Контролния съвет имат право да присъстват на заседания на УС .

VІІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл.12. Сдружението е самостоятелно юридическо лице със свое обособено имущество.

Чл.13.(1) За постигане на своите цели сдружението набира имуществото си от:

1.дарения и завещания от държавата и други български и чуждестранни физически и юридически лица;

2.доходите от собственото имущество, като лихви, дивиденти и други, които не са резултат от търговска или стопанска дейност;

3.приходи от допълнителната стопанска дейност;

 1. (Изм., 03.06.2022г.) приходи от членски внос в размер, установени в устава или с решение на компетентния за това орган за управление.

5.други източници със законосъобразен характер.

(2) Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, което е направено с неприемливо за него условие или е в противоречие с неговата цел, разпоредбите на Устава, законите или морала.

(3) Имуществото на сдружението може да се влага в недвижими имоти, банкови депозити, ценни книжа и по друг подходящ начин. Влагането на имуществото трябва да е с цел запазването и увеличаването му, както и с оглед финансиране на дейността на сдружението по осъществяване на неговите цели.

(4) Като самостоятелно юридическо лице сдружението може със свое имущество да бъде учредител или да придобива право на участие в акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност, като приходите от това участие се използват за постигане на идеалната цел на сдружението, формулирана в настоящия Устав.

(5) Сдружението не може да участва в дружества, като неограничено отговорен съдружник или да гарантира със свое имущество задължения на трети лица.

Чл.14.(1) Разпореждането с имуществото на сдружението се извършва от УС в съответствие с целите и разпоредбите на Устава и закона.

(2) Сдружението води необходимата отчетност и счетоводна документация в съответствие с действащото законодателство.

Чл.15.(1) При прекратяване на членството си в сдружението, членовете нямат право на дял от имуществото му и не могат да имат никакви имуществени претенции, ако сдружението продължава своето съществуване и дейността си.

(2) При прекратяване и ликвидация на сдружението, останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите се разпределя между членовете на сдружението, които са такива към момента на вземане на решението за прекратяване и ликвидация по равно.

(3) При прекратяване и ликвидация на сдружението, останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите с решение на ОС може да бъде дарено на други юридически лица с нестопанска цел.

Ⅸ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. За неуредените в настоящия Устав въпроси намират непосредствено приложение разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНСЦ) и действащото законодателство.
 • 2. Този Устав е приет от Учредително събрание, състояло се на 02 Октомври 1991 г. в гр. София изменен и допълнен съгласно ЗЮЛНСЦ от ОС на 14 Декември 2001 г.; 01 юни 2007 г.; 21 юни 2013 г.; 12 юни 2015 и 14 юни 2019г., 03.06.2022г., 02.06.2023г.
Предстоящи събития
3-6 Авг, South Africa, Johannesburg
100% Design South Africa
hrough the spirit of exchange, this hybrid trade event brings key members of the interior industry together, showcasing all manner of contemporary designs from across the continent – from furniture and product design to specialised areas like art, literature, and crafts.