Новини
ИАНМСП организира българско национално участие на imm cologne 2014
14.12.2013

ИАНМСП организира национален щанд на Международния панаир за мебели и обзавеждане imm cologne // LivingInteriors от 13 – 19.01.2014, Кьолн, Германия. Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект "НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ", договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 "Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Общата изложбена площ е 397 кв.м и е разделен на пет острова/полуострова. Това позволява тематично разпределение на изложителите. Идеята е, щандовете да бъдат максимално отворени. За всяка фирма са предвидени около 25-35 кв.м изложбена площ в зависимост от броя на участниците. Мястото е в зала 3, ет. 1, където са националните участия от Европа.

Схемата на палатите на Кьолнския панаир може да видите тук.

Международният панаир за мебели и обзавеждане imm cologne е едно от най-значимите събития в света за мебелния бранш. Паралелно ще се състои панаирът за обзавеждане на баня, подови и стенни покрития и осветление LivingInteriors. Очакват се около 1 250 изложители от 50 страни и около 135 000 посетители.

Допълнителна информация може да получите на www.imm-cologne.com.

ИАНМСП организира българско национално участие на Международния панаир за мебели и обзавеждане imm cologne // LivingInteriors от 13-19.01.2014 в гр. Кьолн при следните условия:

ИАНМСП поема разходите за:
• Наем на изложбена площ;
• Проектиране и изграждане на щанд;
• Наемане на оборудване и обзавеждане;
• Регистрация на изложителите;
• Включване на изложителите в панаирния каталог;
• Рекламиране на участието.

Фирмите изложители поемат всички останали разходи за:
• Транспорт и обработка на експонати и други изложбени компоненти;
• Командироване и пребиваване на служителите (пътни, дневни, квартирни и застраховка);
• Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
• Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и на изложението.

Участието в международни панаири / специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006).

Информация за предоставените минимални помощи на предприятието може да получите в Интернет на www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването и одобрението за участие се извършва по реда и с документите, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП.

Необходими са:
• Заявка-договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;
• Декларация за получени минимални / държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието. Минималните помощи обхващат текущата и предходните две финансови години. Може да проверите получените минимални помощи и на сайта на Министерството на финансите http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx;
• Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец), подписана от представляващия предприятието. Когато предприятието е свързано и/или e предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Прилагаме и Указания за попълване на Декларацията;
• Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца), оригинал или заверено копие с текст "Вярно с оригинала", което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване;
• Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви.

За допълнителна информация:
Тереза Мутафова, тел. 02 940 7988, t.mutafova@sme.government.bg

При интерес за участие в imm cologne//LivingInteriors 2014 е необходимо да подадете пълния комплект документи в деловодството на ИАНМСП (ул. Леге 2-4, 1000 София), по пощата или с куриер най-късно до 06.12.2013 г.

Източник