Новини
Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“
12.07.2013

Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" и приложенията към тях.

Изменението е свързано с обнародвания нов опростен образец на Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия, и приведени в съответствие с опростения образец Указанията за попълване на декларацията, както и технически грешки в образеца на бюджет и договор за безвъзмездна финансова помощ.

Изменените Насоки за кандидатстване и приложенията към тях, както и  консолидираната им версия са публикувани на интернет страницата на програмата, на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България  – http://www.eufunds.bg/ и на интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност" – http://www.opcompetitiveness.bg/.

За проектните предложения, подадени преди датата на влизане в сила на Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. Договарящият орган предприема следните действия:

1. Изменените Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП и Справка за обобщените параметри на предприятието не се прилагат за кандидатите, които вече са представили декларацията и справката пред оценителната комисия и/или екипа по договаряне по образеца и в съответствие с Насоките за кандидатстване и Указанията за попълването им преди датата на настоящата заповед.

2. В случай че кандидат е представил бюджет по образеца в сила преди датата на издаване на настоящата заповед, оценителната комисия го коригира служебно без това да води до отхвърляне на проектното предложение.