Новини
Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г.
13.06.2013

Готов е анализа на актуалното състояние на сектора на МСП 2012—2013 г. с фокус върху предприемачеството, перспективите за развитие на иновациите в МСП и оценка на конкурентоспособността на приоритетни производствени сектори.

Основните въпроси, на които анализът търси отговор, са: какво се случва със сектора на МСП днес; какви са главните проблеми пред предприемачеството в България; иновативни ли са българските МСП и кои са факторите, които оказват влияние върху иновациите в промишлеността.

Ситуацията в сектора на МСП е разгледана в рамките на периода 2007—2013 г. Статистическите показатели са допълнени с експертни оценки, като са използвани данни и доклади, касаещи МСП в ЕС. Успоредно с това в началото на 2013 г. са проведени две национално представителни емпирични проучвания на МСП. Първото включва представителна национална извадка от 500 МСП от сектора на услугите, промишлеността, търговията и строителството с цел събиране на информация за анализа на състоянието на сектора на МСП. Второто, обхващащо представителна секторна извадка от 500 МСП от 18 сектора на промишлеността, дава възможност за задълбочен анализ на състоянието на промишлените предприятия и за развитието на иновациите и интернационализацията.

Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 20122013 г.