Новини
Икономиката с минимален ръст през първото тримесечие
13.06.2013

През първото тримесечие на 2013 г. БВП възлиза на 16,577 млрд. лв. по текущи цени, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Сезонно уточнените данни показват растеж 0,4% на БВП през първото тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0,1% спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. На човек от населението се падат 2277 лв. от стойностния обем на показателя. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2013 г. възлиза на 14,1 млрд. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0,9 процентни пункта и достига 4,5%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,4 процентни пункта и достига 32%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява и достига до ниво от 63,5% при 64% през съответния период на предходната година. За крайното потребление през първото тримесечие на 2013 г. се изразходват 87,4% от произведения БВП. Инвестициите формират 18,2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Годишни изменения – През първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 0,4%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: аграрния сектор – 3,6%, промишлеността – 1,9%, търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството – 1,6%, създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения – 1,2%, и професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – 0,3% . По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има колективното потребление с 3,2%. Индивидуалното крайно потребление бележи спад спрямо съответното тримесечие на предходната година с 1%. Инвестициите се увеличават с 5%. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно от 5,6% и 10,8% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

 

По предварителни данни на Националния статистически институт, през първото тримесечие на 2013 г. БВП на един зает се увеличава с 0,7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. През първото тримесечие на 2013 г. заетите в икономиката са 3,19 млн. души. Структурата на заетостта по икономически дейности през първото тримесечие на 2012 и 2013 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в сектора на услугите. На един зает се падат 5199 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 12,7 лв. БВП за един отработен час. По предварителни данни за първото тримесечие на 2013 г. равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор – 5731 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 13,5 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4173,6 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 9,7 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 1152 лв. БДС на един зает и 3,7 лв. за един отработен човекочас.