Новини
Инструменти за насърчаване на по-дългия трудов живот и адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните поколения работници и служители
11.02.2021

БКДМП участва при разработването и пилотното тестване на  инструменти за насърчаване на по-дългия трудов живот и адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните поколения работници и служители. Наръчниците включват въвеждане на практики в управлението на човешките ресурси, с акцент върху осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации:

Наръчник за управление на поколенческите различия: https://activeageing.bia-bg.com/bg/handbook/generationdiff/

Наръчник за ментори: https://activeageing.bia-bg.com/bg/handbook/mentor/

Наръчници за адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания: https://activeageing.bia-bg.com/bg/handbook/chronicdiseases/

Инструмент за описание и оценка на ергономията на работното място: https://activeageing.bia-bg.com/bg/handbook/ergonomy/

През 2021 г. предстоят дейности по въвеждане и внедряване на апробираните инструменти и стратегически документи относно активното стареене и междугенерационния подход в практиката на предприятията:

  • Информиране и консултиране на предприятията по модели и инструменти, създадени по проекта
  • Провеждане на работилници за умения
  • Провеждане на приемни
  • Провеждане на срещи за обмяна на опит и др.

На портала https://activeageing.bia-bg.com/bg/ са публикувани и статистически данни и анализи по проблемите на т.нар. активно стареене (active ageing), както и добрите национални и международни практики в тази област.

Инструментите са разработени в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“ (BG05M9OP001-1.051-0006-C01), който се изпълнява от Българска стопанска камара  през 2020 и 2021 г., в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България, а асоциирани партньори са Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата.

Споразумения за сътрудничество по проекта са подписани с 10 браншови работодателски организации[1], които участват при разработването на методически насоки и секторни стратегически документи за въвеждане на практики, свързани с идентифицирани проблеми в сферата на управлението на човешките ресурси във връзка с активното стареене на работната сила и междугенерационния подход. Освен това, браншовите организации участват при разработването и пилотното тестване на иновативните инструменти за анализ и адаптиране на работната среда.

[1]  Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Асоциация на месопреработвателите в България, Браншова камара на целулозно-хартиената промишленост, Българска асоциация на металургичната индустрия, Българска асоциация на работодателите в областта на културата, Българска камара на химическата промишленост, Българска туристическа камара, Камара на строителите в България, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България, Съюз на търговците в България