Новини
Каним Ви да се включите в проучване „Очаквания на работодателите и нагласите на младите специалисти за успешно представяне на работното място”
22.07.2014

Настоящото проучване се провежда в рамките на проект: „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, изпълняван от Българска стопанска камара.

 

С настоящата анкета ще бъде проучена пригодността за заетост на младите хора и съпоставени оценките на работодателите и самооценките на младите специалисти и студентите за притежаваните от тях умения за заетост.

 

Отговорите на всички респонденти ще бъдат обобщени в аналитичен доклад. Резултатите от проучването ще позволят да бъдат направени важни изводи за нагласите на работодателите от една страна и служителите и студентите от друга относно уменията за заетост и пригодността на работната сила.

 

Вашите отговори са изключително важни за изграждането на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила, която ще спомогне за удовлетворяване на Вашите потребности в сферата на човешките ресурси.

 

Попълването на въпросника ще Ви отнеме не повече от 10 минути.

 

Желаещите работодатели/млади специалисти/студенти могат да попълнят анкетата на следния адрес:  

http://survey.industrymap.bg/index.php?sid=75587&lang=bg    /срокът е удължен до 05 август 2014/