Новини
Конкретни предложения от БКДМП за Междуведомствената работна група за разработване на стратегическа визия за развитие на дървопреработвателния и мебелен сектор към Министерството на икономиката
10.01.2022

Уважаеми колеги,

 

От името на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост – единствената браншова организация, защитаваща интересите на двата бранша в България и представляваща над 250 компании членове, бихме искали отново да поставим въпроса с недостига на дървесина.

След провеждане на по-голямата част от процедурите за първа тръжна сесия Ноември-Декември 2021г. се очертава още по-голям недостиг на този материал. Въпреки заложените изисквания в Закона за горите и Наредба за възлагането на дейности и ползването на дървесина, към настоящия момент основната част от пакетите са насочени не към преработвателите, а към посредниците и по този начин се насърчава сивата икономика и нелоялния пазар на дървесина.

Не се спазват условията и духа на Наредбата, а се заобикалят или се залагат формални изисквания, които лесно се пренебрегват по време на процедурите. Дървесината се предлага основно на малки пакети, смесени като дървесен вид, сортимент, насърчавайки спекулативни практики. Липсва последващ контрол върху декларираните в процедурите данни за преработка, наличие на мощности, назначени брой работници на трудов договор и по този начин се нарушават изискванията в законодателството на Р. България, Регламентите на ЕС, сертификацията, както и други подписани от Р. България документи.

Горите в България са основно държавни и общински (над 85% от всички гори) и би следвало да се управляват устойчиво и в интерес на обществото, изпълнявайки всички функции – икономическа, социална и екологична. Горското стопанство само произвежда около 0,015% от БВП, а дървопреработвателната индустрия и производство на мебели – над 3% от БВП и е с реална възможност за достигане до 5%, което го прави един от създаващите най-голяма добавена стойност в страната. Интерес и отговорност на държавата е дървесината да се преработва в България, създавайки хиляди работни места в потенциално застрашените от обезлюдяване планински и полупланински региони, добавена стойност и приходи в бюджета, създавайки ясни правила и регламентирайки потреблението на дървесината, толерирайки каскадната й употреба и създаването на продукти с висока добавена стойност и дълъг жизнен цикъл.

За изсветляване на сектора и спазване на всички действащи правила и закони предлагаме следното:

В краткосрочен план:

–         Спазване на Наредбата за възлагане на дейности  и ползването на дървесина  – процедурите да са насочени към преработвателите на дървесина, съобразени с техните капацитети

–         Да се изисква реално доказване на мощности за преработка на предлаганите в процедурите количества дървесина – като дървесен вид и сортимент

–         Да се осъществява последващ контрол на декларираните данни в процедурите – наличие на мощности за преработка, подизпълнители и т.н.

–         Да не бъдат допускани фирми, регистрирани през текущата календарна година, които нямат реално доказани мощности за преработка на всички дървесни видове и сортименти за пакетите, за които участват

–         Да се изисква при провеждане на процедурите стриктно спазване условията, както и реален контрол – включително и с физическа проверка от комисията за наличието на мощности за преработка при съмнения в декларираните данни

–         Класификация на фирмите и допускане до процедури само на такива, отговарящи на изискванията – обем, дървесен вид, категория и сортимент;

В средносрочен план – 2-4 месеца:

–         Модернизация и механизация на дърводобива: Изработване на Национална програма за модернизация и механизация на добива на дървесина в страната и осигуряване финансирането й. Преминаване към високотехнологичен механизиран дърводобив, щадящ горите.

–         Предприемане законодателна инициатива за промяна начина на стопанисване на горите с цел насърчаване механизирания добив на дървесина – промяна на Наредба 8 за сечите.

–         Спешно изграждане на инфраструктура в горите, гарантираща противопожарната безопасност и механизирания дърводобив.

–         Увеличаване ползването в горите и достигане оптималното такова, постигайки устойчиво стопанисване

–         Гарантиране каскадното използване на дървесината – регламентиране устойчивото използване на дървесината с цел дълъг жизнен цикъл, създаване на добавена стойност и съхранение на въглерода

 

Считаме, че прилагането на практика на гореописаните предложения ще доведе до задоволяване на Българските преработватели с дървесина, ще ограничи сивия сектор и незаконните действия в горите, ще гарантира спазването на всички изисквания на сертификацията и всички изисквания за дейности в горите, в полза на обществото.

 

Управителен Съвет на БКДМП