Новини
Концепция за прилагане на МСП тест
10.06.2013

На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикувана Концепция за прилагане на МСП-тест.

Въвеждането на МСП-тест като задължителен елемент от законодателния процес е една от приоритетните области на Small Business Act (SBA). В прегледа на SBA  от 2011 г. Европейската комисия приканва държавите членки систематично да оценяват въздействието на законодателството върху МСП, използвайки „МСП теста“, като вземат предвид различията в размера на предприятията, където е уместно. В доклада за регулаторната пригодност на ЕС от декември 2012, Комисията засилва тежестта за доказване на необходимостта от регулации, специално върху микропредприятията. Така от 2012 г. нататък подготовката от Комисията на всички бъдещи законодателни предложения ще се основава върху презумпцията, че специално микропредприятията трябва да бъдат изключени от обхвата на предложеното законодателство, освен ако не бъде демонстрирана пропорционалността от тяхното включване

На национално ниво, прегледът на въздействието върху малките и средни предприятия е подценен. В процеса на подготовка и приемане на законодателни и подзаконови нормативни актове не се оценява систематично ефектът от предлаганите нови или промените на нормативни актове върху малкия бизнес.

Задължителното прилагане на МСП-тест в законодателния процес се разглежда като ключов инструмент за подобряване на бизнес средата.

За обществено обсъждане Министерството на икономиката и енергетиката предлага Концепция за прилагане на МСП-тест и Схема, поясняваща механизма на действие и процеса на разработване, консултации и опростяване.

Обществената консултация продължава до 17 юли 2013 г.

Приложения: