Новини
Кражбата на търговски тайни ще се наказва с нов закон
04.10.2018

Всяка пета компания всяка година става жертва на кражба на деликатна информация. Като тайна започва разработката на всеки патент и всеки дизайн или търговска марка. До получаването на дадено право върху интелектуална собственост, дружествата са уязвими и изложени на риск от кражба на ценна научно-изследователска информация и знания.

С нов проект на Закон за търговската тайна Министерският съвет предлага въвеждането в българското законодателство на европейска директива, приета през 2016 г., която да защити бизнеса от недобронамерени посегателства и кражба на интелектуална собственост.

 

 

Каква е сегашната уредба

 

По действащото към момента законодателство в тази област търговската тайна не се счита за интелектуална собственост и не е защитена като такава, се казва в мотивите на законопроекта, публикуван за обществено обсъждане.

Освен това, в различните закони, уреждащи сега тази материя, липсва единно определение на понятието. Оттук разпоредбите понякога се прилагат неправилно, а съдебната практика е непоследователна. Не съществуват и специални правила за присъждане на обезщетения за нарушения на търговски тайни.

Авторите на законопроекта се надяват, че с приемането му ще се създадат правни механизми за закрила срещу незаконно присвояване на резултати от научно-изследователската и развойна дейност, ноу-хау и други ценни данни.

 

 

Що е търговска тайна и кой може да е нарушител

 

Според предлаганото определение на понятието "търговска тайна" информацията трябва да отговаря едновременно на три изисквания – да не е общоизвестна или лесно достъпна за средите, които обичайно боравят с такава информация, да има търговска стойност и да са предприети мерки за опазването й.

Като "нарушител" в закона се третира всяко физическо или юридическо лице, което неправомерно е придобило, използвало или разкрило търговска тайна.

 

 

Как ще се изчисляват обезщетенията

 

Съдът ще присъжда обезщетения на притежателите на търговски тайни като размерът им ще се преценява в зависимост от пропуснатите ползи и неимуществените вреди, а също и от приходите, получени от нарушителите. Ако тези критерии не може да бъдат приложени, обезщетението ще е не по-малко от размера на възнагражденията, които нарушителят би платил, ако беше поискал разрешение да ползва тайната информация.

Ако обаче съдът установи, че искът е неоснователен, а ищецът – недобросъвестен и злоупотребява с правото, съдът може да го глоби.

В хода на съдебния процес заинтересованите могат да поискат от съда да определи информация по него като поверителна, заради възможността тя да съдържа търговска тайна. При неспазване на ограниченията наложени от съда на информацията по съдебните дела, законопроектът предвижда седмична глоба от 500 лева до прекратяването на тази практика.

Глоба в същия размер ще се налага и на ответниците, ако по време на съдебния процес продължават да използват търговската тайна. Общата стойност на глобите не може да надхвърля стойността на заведения иск.

В случаите, в които има съдебно решение в полза на притежателя на търговската тайна, митническите органи ще задържат стоките, произведени чрез нея. Едновременно с това служителите на митниците няма да носят отговорност, ако не са могли да идентифицират стоките, чието задържане се иска.

 

 

Как са защитени работниците

 

Отговорността на служителите и работниците за обезщетяване на вреди, настъпили вследствие на неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, е изключена в случаите на неумишлени действия от тяхна страна.

Законът няма да се прилага за ограничаване на движението на работниците като им пречи да използват информацията, която не е търговска тайна, да прилагат опита и уменията си, придобити добросъвестно в процеса на работа, или като им налага допълнителни ограничения чрез трудовите им договори.

 

Целта на европейската директива е да гарантира, че вносът на стоки от трети държави, когато те са произведени чрез използването на присвоени търговски тайни, може да бъде спрян навсякъде в ЕС при еднакви условия. Същевременно конкуренцията не следва да се ограничава, тъй като не се предоставят изключителни права и всеки конкурент е свободен по независим път да придобие знанията, защитени с търговска тайна.

 

 

Източник: Дневник

Снимков материал: Надежда Чипева, Капитал