Новини
Кръгла маса за сектор мебелно производство по проект ГОТОВИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ НА РАБОТНАТА СИЛА В ПРЕДПРИЯТИЯТА.
29.04.2022

На 28-ми април се проведе кръгла маса с представители на сектор Производство на мебели, на която бяха представени анализа и резултатите от първия етап от проект ГОТОВИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ НА РАБОТНАТА СИЛА В ПРЕДПРИЯТИЯТА. Презентацията от срещата може да се види тук: Presentation_Digital_Skills_31 Furniture  Проектът цели създаване на специфична среда и инструменти за повишаване на специфичните дигитални умения на работната сила в 16 икономически дейности.

Основни резултати от проекта ще бъдат:

16 доклада с резултатите от изследването и анализа на потребностите от дигитални умения в съответните 16 сектора; тествани и валидирани 80 унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии;

2 бр. разработени инструменти за тестване на текущи дигитални умения на работната сила по икономически дейности, които ще тестват текущите дигитални умения на над 500 заети лица от 16 икономически дейности;

16 разработени препоръчителни програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения по икономически сектори;

16 броя разработени уч. съдържания на е-обучения за развитие на специфични дигитални умения; Разработени и приети със секторни споразумения 16 секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения; Разработени 16 броя Методически указания за поддържане и надграждане на дигиталните умения на работещите по сектори за осигуряване на продължаващо обучение; Комуникационна кампания за повишаване на осведомеността на работодатели и служители относно необходимостта от развитието на дигитални умения; Разработени и внедрени в два икономически сектора два модела и програми за социално партньорство в областта на дигитализацията; Обучени онлайн над 500 заети лица по програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения, според изискванията за професия/длъжност.

Икономическите сектори, включени в проекта, са:

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия (код 10.3), Производство на растителни и животински масла и мазнини (10.4), Производство на мляко и млечни продукти (10.5), Производство на други хранителни продукти (10.8), Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене (код 16),  Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон (код 17), Производство на основни химични вещества (код 20.1) Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове (код 20.3)  Производство на електрически съоръжения (код 27)  Производство на превозни средства, без автомобили (код 30) Производство на мебели (код 31) Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети (код 46) Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети (код 47) Хотелиерство (код 55) Ресторантьорство ( код 56) Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих (код 93).