Новини
Нова възможност за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
07.07.2016

Информираме Ви за нова възможност за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“:

 

Процедура: № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

 

Основната цел: развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Допустими за финансиране са следните дейности:

 

I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, в т. ч.:

 

1/ Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;

2/ Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;

3/ Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;

4/ Ре-сертификация на системите за управление;

5/ Реинженеринг на процесите в предприятията;

6/ Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.

 

II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

 

1/ Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

2/ Дейности за придобиване и въвеждане  на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

3/Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

4/ Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга – SaaS (Software as a service);

5/ Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри.

 

Повече информация можете да намерите тук -> http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1067