Новини
Новият трудов договор за стажуване
14.08.2014

 

С последните промени в Кодекса на труда от март тази година се въведе ново, самостоятелно основание за сключване на трудов договор – с условие за стажуване. Чл. 233а от КТ дава легалното определение на понятието стажуване, а именно – стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по придобитата професия или специалност.

Основанието за сключване на такива трудови договори е чл. 233б от КТ, където са посочени и законовите изисквания за сключването им. Условията, които трябва да бъдат изпълнени едновременно, за да може да се сключи трудов договор с условие за стажуване, са следните:

  • Стажантът по договора да е завършил средно или висше образование с придобита специалност или професия. Това се доказва с документ за завършената образователна степен по съответната професия.

  • Длъжността, както и работата, която стажуващият ще извършва по договора, трябва да съответстват на придобитата от него квалификация. Това означава, че изискванията за заемане на длъжността в длъжностната характеристика трябва да съвпадат с образователно-квалификационната степен на стажуващия.

  • Стажуващият не трябва да има трудов стаж от други работодатели по специалността, за която ще стажува. Това означава, че не трябва да е упражнявал професията, която е предмет на стажа. Моето мнение е, че трудов стаж по друга специалност няма да бъде проблем за сключване на трудов договор с условие за стажуване.

  • Трудов договор с условие за стажуване може да се сключва само с лица до 29-годишна възраст.

Форма и съдържание

Както и за останалите трудови договори, за този с условие за стажуване е в сила изискването за писмена форма, както и да съдържа всички реквизити на трудовия договор. Последният задължително съдържа данни за страните и определя мястото на работата, наименованието на длъжността, както и характера на работата, датата на сключване на договора и началото на неговото изпълнение, времетраенето на договора, размера на основния, удължения и допълнителния платен годишен отпуск, еднакъв срок за предизвестие за двете страни, възнаграждението и периодичността на изплащането му, продължителността на работния ден или седмица.

С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с престирането на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. Освен задължителните за всички трудови договори реквизити в договора за стажуване се определят също  начинът и формата, чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения, името и длъжността на наставника, както и други условия, свързани със стажуването.

Другите условия могат да бъдат най-разнообразни, стига да не противоречат на повелителните разпоредби на трудовия закон. По отношение на времетраенето трябва да поясня, че трудовият договор с условие за стажуване, макар да е регламентиран като самостоятелен вид трудов договор, е причислен към срочните трудови правоотношения, тъй като трудовият закон установява както минимален, така и максимален срок.

Договор за стажуване може да се сключва за не по-малко от 6 месеца и за не повече от 12 месеца. Освен това условията за прекратяване на този вид трудов договор са приравнени с правилата за прекратяване на договорите за допълнителен труд. Договорът за стажуване може да бъде прекратен от една от страните по него с предизвестие от 15 дни. Още един важен момент е, че при прекратяване на договор за стажуване не се прилага закрилата при уволнение по реда на чл. 333 от КТ.

Определяне на наставник

Освен поставянето на условия за сключване на договор за стажуване трудовият закон се стреми да гарантира качественото провеждане на стажа, за да може стажуващият да натрупа важни знания и умения в процеса на работата. В тази връзка са поставени условия, на които трябва да отговарят и наставниците.

На първо място наставникът трябва да притежава квалификация по същата или сходна професия, по която ще се осъществява стажуването. Освен това той трябва да бъде работник или служител в същото предприятие и да има най-малко 3 години стаж по професията или специалността, по която ще се провежда стажъта.

Отношенията между предприятието работодател и наставника се уреждат с допълнително споразумение към трудовия му договор, в което се определят разпределението на работното време и други условия за изпълнение на наставничеството.

Удостоверяване на резултатите

Трудовият закон предвижда удостоверяването на постигнатите резултати от стажуването да става чрез издаване на препоръка от работодателя, която да послужи на стажуващия при кандидатстване за работа при други работодатели.

Издаването на препоръката е задължително и работодателят трябва да направи това в 14-дневен срок от прекратяването на договора за стажуване. По отношение на съдържанието на препоръката обаче законодателят не поставя ясни правила за удостоверяване на резултатите от обучението, което според мен може да доведе до злоупотреби от страна на работодателите спрямо стажуващите.

Уведомяване на НАП

От казаното дотук следва, че договорът за стажуване е трудов договор и като такъв сключването му подлежи на деклариране пред НАП. За целта бяха инициирани и промени в Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. В основанията за сключване на трудовия договор е добавен нов код – 16, специално за договора с условие за стажуване.

Срокът за подаване на уведомлението е както и при останалите трудови договори – 3 дни от сключването и 7 дни от прекратяването на договора. Тъй като това основание е ново, в § 9 от ПЗР на наредбата беше поставен срок за подаване на уведомленията за сключени до 30.04.2014 г. трудови договори на основание чл. 233б от КТ, а именно – от 7 май до 15 май 2014 г.

В заключение ще обърна внимание, че договор за стажуване с едно и също лице може да се сключва само веднъж. Това произхожда най-вече от факта, че периодът на стажуването се зачита за трудов стаж, и при следващо сключване на такъв договор няма да бъде изпълнено условието – стажуващият да няма трудов стаж по придобитата от него специалност или професия.

В случай че лицето има и друга придобита квалификация или професия, аз съм на мнение, че няма да има пречка същото лице да сключи трудов договор за стажуване и по другата професия, било то при същия или при друг работодател.

Георги Димитров, KrestonBulmar

Източник: в-к "Капитал"