Новини
Нови стандарти
05.07.2013

От юни 2013г. са въведени чрез издаване на един от основните езици на CEN/CENELEC, следните стандарти:

1. БДС EN 1156:2013 – Плочи дървесни. Определяне коефициента на продължително натоварване и коефициента на пълзене.

Област на действие

Този европейски стандарт описва метод за определяне, при постоянни атмосферни условия, на коефициента на продължително натоварване и на коефициента на пълзене за дървесни плочи при равнинно огъване, със или без срязване. Подробно описание на друг предварителен метод, приложим за пробни тела със средно големи размери е даден в приложение В. Този метод може да бъде прилаган също за пробни тела, напрегнати при различни атмосферни условия. ЗАБЕЛЕЖКА Коефициентът на продължително натоварване е необходим за преизчисляване на характеристичните стойности за якост, получени от изпитванията при кратковременно натоварване, с цел да се получат стойности за продължително действащи натоварвания. Коефициентът на пълзене, получен при изпитването се използва за изчисляване на провисването от огъването при продължително действащи натоварвания спрямо на първоначалното еластично провисване
 
2. СД CEN/TS 15912:2013 – Дълготрайност на техническата характеристика реакция на огън. Класове на обработени със забавители на горенето дървени продукти за вътрешна и външна крайна употреба

Област на действие

Този европейска техническа спецификация определя характеристиките, които огнезащитени обработени дървени продукти трябва да показат, така че тяхните огнезащитни свойства да ненамаляват през експлоатационния им живот при предвидими условия на използване. Техническата спецификация определя изискваните характеристики за дълготрайност на реакцията им наогън на огнезащитени обработени дървени продукти за използване при вътрешни и външни условия.