Новини
Обществените поръчки стават изцяло онлайн
06.08.2018

Кабинетът одобри на правителствeно заседание проект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, съобщиха от пресцентъра на МС.

 

Най-съществената част в промените в свързана с поетапното преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната и разработваната за целта централизирана електронна платформа.

 

В промените е предложено прецизиране на нормативната уредба, включително чрез подобряване на функциите и сътрудничеството между отговорните органи в тази област предвид констатираната разнородна практика по прилагане на закона.

 

Разработваната централизирана електронна платформа обхваща целия процес на възлагане на една обществена поръчка. Предвидени са и разпоредби, които отчитат етапността на въвеждане на системата в експлоатация.

 

Платформата ще е задължителна за използване от всички възложители. Допусната е възможност само централните органи да използват за покупки свои платформи, които трябва да отговарят на регламентираните към тях принципни изисквания за свързаност с националната платформа.

 

Предлага се и промяна в реда за подписване, публикуване и връчване на електронни документи в хода на възлагане и изпълнение на обществените поръчки. Промяната е във връзка с въвеждането на задължителна електронна комуникация и съответства на правилата за съхраняване на информацията.

 

Подробните правила за провеждане на процедурите за обществени поръчки чрез използване на платформата ще бъдат уредени в правилника за прилагане на закона.

 

Електронното разплащане също е възприето като част от процеса на електронизация на обществените поръчки. В тази връзка и в съответствие с изискванията на Директива 2014/55/ЕС на ЕП и на Съвета на ЕС относно електронното фактуриране при обществените поръчки е регламентирано задължение на възложителите за приемане и обработване на електронни фактури във връзка с изпълнението на договорите.

 

В приетото предложение по-съществените промени, с които се цели развитие на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, са свързани например с повишаването на стойностните прагове в съответствие с новите регламенти на ЕК от декември 2017 г. – средно с около 5% за доставки и стандартни услуги. Предвиденото по-значително увеличение на праговете за строителство и за социални и други специфични услуги цели доближаване до съответните европейски стойности, обясняват от МС.

 

С оглед осигуряване на по-голяма прозрачност в процеса на възлагане и изпълнение на поръчките се предлага и задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки да се публикува информация за всички допълнителни споразумения към договорите.

 

Сред промените е предложено и прецизиране на кръга на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Този кръг се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица, обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие. Променени са съответните разпоредби, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка.

 

Предвидена е и санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели постигане на дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

 

В законопроекта са предложени още промени във функциите на специализирания орган, отговорен за методологията и предварителния контрол върху обществените поръчки – Агенцията по обществени поръчки (АОП). Те са свързани главно с осъществявания предварителен контрол и имат за цел да оптимизират вида и обхвата му, както и да прецизират съответните разпоредби, които регламентират неговото осъществяване.

 

Предлагат се промени, които целят по-ефективно сътрудничеството между агенцията и контролните органи в областта на обществените поръчки. В тази връзка е променена основната задача на действащия Методически съвет, преименуван на Експертен съвет за сътрудничество.

 

Съветът приема насоки по въпроси, свързани с прилагане на разпоредби от закона, които ще имат характер на експертно становище. Целта е да се подпомогне еднаквото разбиране и прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки.

 

Независимо че отпада задължителният характер на насоките, контролните органи би следвало да ги съобразяват в своята практика. Предложени са промени в административнонаказателните разпоредби, които включват нови санкции за необхванати към момента нарушения, както и наказание за нарушения, извършени повторно.

 

Очакваните ефекти от приемането на промените са подобряване на системата на обществените поръчки в страната и оптимизиране работата на държавните институции, което ще доведе до положително въздействие върху процеса на възлагане.

 

Източник: News.bg