Новини
Общ стандарт на ЕС за обмен на данъчна информация
25.06.2013

Данъчните измами и укриването на данъци вредят на всички нас. Хората, които в нарушение на закона избягват плащането на дължимите от тях данъци, лишават правителствата от средства, които иначе биха могли да се използват за провеждане на икономически и социални политики, водещи до подобряване на живота на гражданите.

Един от начините, използвани от измамниците за избягване на плащането на данъци, е укриване на приходи, получени в друга страна, от властите в страната, в която те живеят и трябва да плащат данъци.

ЕС се опитва да предотврати тази практика на своята територия. Според действащите правила на Съюза всички страни членки трябва да събират информация за доходите, получени на тяхна територия от лица, които не пребивават там постоянно.

След това те трябва да предоставят тази информация на страните от ЕС, където реално живеят съответните лица, така че те да бъдат обложени с данъци.

В обхвата на действащите правила обаче не са включени всички доходи и Комисията иска да премахне пропуските, след като някои страни членки отправиха подобни искания.

Затова от 2015 г. от страните ще се изисква също да обменят информация за доходите на физическите лица, получени от трудова заетост, директорски възнаграждения, застраховки „Живот“, пенсии и недвижимо имущество.

Сега Комисията предлага да бъдат премахнати още повече пропуски, като се разшири обмена на информация , включвайки в него дивиденти, капиталови доходи, други финансови приходи и баланси по сметки.

Общ меджународен подход

Чрез общ стандарт на ЕС за обмен на данъчна информация ще се избегне положение, при което страните членки имат множество отделни двустранни споразумения със САЩ и други страни извън Съюза.

Той също така ще гарантира, че всички държави от ЕС се възползват от допълнителната информация. Страните ще могат по-добре да оценяват и събират дължимите данъци на своята територия.

ЕС също така ще е в по-добра преговорна позиция, за да изисква по-високи стандарти за обмен на данъчна информация на световно равнище.

През декември 2012 г. Комисията представи план , очертаващ по-ефективна реакция на ЕС на укриването и избягването на данъци. В плана е подчертана необходимостта от насърчаване на автоматичния обмен на информация като международен стандарт.

Комисията ще работи със страните от ЕС за постигане на силна и единна позиция на Съюза за международните стандарти на предстоящата среща на върха на Г-8 (юни 2013 г.) и на срещата на върха на Г-20 (септември 2013 г.).