Новини
Обява за Изпълнителен директор на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост
15.10.2018
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ е сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на бранша и членовете си.

 

Отговорности:

 • Подпомага дейността на УС при организирането на тяхната работа.
 • Осъществява контакт и води кореспонденция с членовете на браншовата камара и трети лица.
 • Организира форуми и обсъждания по конкретно поставени от УС задачи.
 • Изготвя и представя отчет за дейността на Браншовата камара пред УС.
 • Участва активно в подготовката на общото събрание на членовете.
 • Участва в изготвянето на становища на браншовата камара по различни нормативни актове.
 • Осъществява активно взаимодействие с държавни институции и други партньори на браншовата камара.
 • Координира дейността на браншова камара във връзка с членството ѝ в международни асоциации
 • Изготвя анализи на пазара и процесите в него.
 • Организира събития за членовете – форуми, обсъждания, срещи, семинари.
 • Ръководи и отговаря за дейността на лицата от щатния състав на браншовата камара.
 • Изготвя предложения за проекти за финансиране дейността на организацията, в т.ч и  европейско финансиране. Управлява текущи проекти.
 • Участва в международни форуми и събития.

Изисквания:

 • Висше образование
 • Професионален опит в неправителствена организация, сдружение с нестопанска цел или в публичния сектор
 • Професионален опит в подготовката, изпълнението и управлението на проекти
 • Опит в управлението на малък екип (3-5 души)
 • Административен и организационен опит
 • Умения за планиране, организиране и координиране на административни процеси
 • Много добро владеене на английски език (писмено и говоримо)
 • Компютърни умения

Условия:

 • Професионална реализация и кариерно развитие в престижна организация
 • Възможност за създаване и развитие на професионални контакти
 • Работа по интересни проекти
 • Сигурна и комфортна работна среда
 • Възнаграждение: 2600 лв. (бруто)

За кандидатстване, моля изпратете автобиография на ето ТУК.

 

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно ЗЗЛД. Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.