Новини
Обявени са за обществено обсъждане две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
05.01.2016

Обявени са за обществено обсъждане документите за кандидатстване по две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които предстои да бъдат обявени:

 

 

 
1. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Приоритетна ос 1„Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.

 

Насоки за кандидатстване  

Документи за попълване

Документи за информация

 

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 08.01.2016 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.

 

 
2. Управляващият орган на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД".

 

Проект на насоки за кандидатстване – ТУК

 

С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква Вашите предложения и становища по проекта на Насоките за кандидатстване в срок до 17.30 ч. на 27.12.2015 г. (включително) на електронна поща: pbfp1@mlsp.government.bg

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани!

Следва да имате предвид, че на този етап на посочената електронна поща следва да изпращате единствено предложения и становища по проекта на Насоки за кандидатстване. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Насоките за кандидатстване могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Насоки за кандидатстване.

 

 

Тагове: насоки за кандидатстване, обществено обсъждане, безвъзмездна финансова помощ