Новини
Одобрен е проекта на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
13.08.2015

На 29.07.2015 г., Министерският съвет на Република България одобри проекта на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.   

 

Законопроектът очертава националната институционална рамка с ясно разпределение на отговорностите между органите на изпълнителната власт, консултативните органи на правителството и звената за координация, управление, контрол и мониторинг. Със Закона се регламентира редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и взаимоотношенията на отделните органи и бенефициентите при изпълнение на проектите, включително процесите за верифициране, сертифициране на разходите, извършване на плащанията и налагане на финансови корекции. Чрез Закона се намалява административна тежест и се осигурява правна сигурност на бенефициентите, включително защита на техните права. Създава се регулация, която цели уеднаквяване на основните процеси по отношение на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

С проекта на Закон се въвежда Нормативна уредба на национално ниво, приложима за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове не само за периода 2014-2020 г., а и за следващите периоди. С подзаконови нормативни актове по прилагането му ще бъдат отразени детайлно спецификите и изискванията приложими за настоящия програмен период.

 

 

 

Източник: Единен информационен портал – Стуктурни фондове а ЕС

 

Тагове: закон, европейските структурни и инвестиционни фондове, европейски средства, координация, управление, контрол и мониторинг