Новини
Одобрен е третият план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса
16.06.2015

  Министерският съвет прие трети План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса от избрано законодателство с 30 на сто за периода 2015-2017 г.

 

Планът е изготвен в изпълнение на национално ниво на ангажиментите по Програмата на Европейската комисия за намаляване на ненужната административна тежест от съществуващото законово устройство в ЕС и е включен като мярка в актуализацията за 2015 г. на Националната програма за реформи на България.

 

В периода 2012-2014 г. Министерството на икономиката разработи и изпълни проект „Усъвършенстване на националната политика за намаляване на административната тежест“ с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет“. В рамките на проекта бе измерена административната тежест на 16 закона, избрани след писмена консултация с бизнеса, заедно с идентифицираните 130 подзаконови акта и 129 свързани акта от европейското законодателство, сред които са законите за акцизите и данъчните складове, за техническите изисквания към продуктите, за подпомагане на земеделските производители, за автомобилните превози, за лекарствените продукти в хуманната медицина, за насърчаване на заетостта, за статистиката и др. Административната тежест за бизнеса, създавана от измерените 16 закона, възлиза на 385 млн. лева, в това число 270 млн. лева (70,1%), свързана с транспонирани европейски изисквания. Пълна информация за измерването е налична на интернет страницата за намаляване на административната тежест за бизнеса.

 

Мерките в третия план за действие са 130. Ако всички направени предложения бъдат изпълнени, потенциалът за намаляване на административната тежест за бизнеса е 144,5 млн. лв. годишно. Мерките са разпределени в следните групи: намаляване на срока на услугите, опростяване на процедурите и отпадане на изискуеми документи, подаване на документи по електронен път, обмен на информация между институциите по служебен път, разработване на инструкции и образци, на документи и публикуването им на интернет страниците на съответните институции.

 

Основната част от намалението на административната тежест се дължи на направените предложения за Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за подпомагане на земеделските производители, Закона за автомобилните превози и Закона за статистиката. Най-много са планираните мерки в ресора на МТИТС (51), МФ (20) и МТСП (19). Най-голям ефект по отношение на намаляването на административната тежест имат мерките, свързани с обмена на информация между институциите и НАП и Агенцията по вписванията, както и тези, за които отговарят МФ и МЗХ, тъй като се отнасят за задължения с висока честота на изпълнение от голям брой фирми.

 

Източник: www.bia-bg.com

 

Тагове: административна тежест, бизнес