Новини
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)
07.09.2017

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

 

 

ОПИК е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. Мерките, заложени в програмата целят комплексно да допринесат за създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

 

 

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,27 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) надхвърля 1,079 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на малко над 191 млн. евро (15% от бюджета).

 

Управляващ орган: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката.

 

 

Ресурсът по програмата е разпределен в пет приоритетни оси:

·         Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

·         Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

·         Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията“

·         Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“

·         Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“

 

Очаквани резултати от изпълнението на ОПИК:

–          подпомагане на повече от 7000 предприятия;

–          мобилизиране на повече от 1 млрд. евро частни инвестиции;

–          увеличаване на дела на иновативните предприятия;

–          увеличаване на производителността на МСП;

–          принос за намаляването на енергийната интензивност на икономиката.

 

 

АКТУАЛНА ПРОЦЕДУРА:

 

BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

 

 

 

 

Източник:  БАИ