Новини
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ
27.05.2013

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика". Новите моменти ще бъдат разяснени от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на информационни дни в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София.

Промените в условията по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика са свързани с въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител съгласно Постановление на Министерски съвет 69/2013, и признаване за допустими на дейности и разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като работеща система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.

Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика" е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Тя насърчава устойчиви енергийни решения за малките и средните предприятия. Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт.

Информационните дни ще се проведат по следния график:

Враца – 20.05.2013 г.

Велико Търново – 21.05.2013 г.

Русе – 22.05.2013 г.

Варна – 23.05.2013 г.

Пловдив – 28.05.2013 г.

Бургас – 29.05.2013 г.

София – 31.05.2013 г.